Nuotraukų autorė – Marija Stanulytė

www.kaunoarkivyskupija.lt

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje švęsime didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Šiluvos piligriminę šventovę Dievo Motinos gimtadienio proga ir šiemet aplankys dešimtys tūkstančių piligrimų, nuo savo kasdienybės atitrūkdami į žmogui būtiną Dievo garbinimo aplinką, pasisemdami džiaugsmo ir vilties savo gyvenimo bei darbų atnaujinimui, melsdami Viešpaties gailestingumo kenčiantiems, nutolusiems, paklydusiems. Šiluvą šiemet aplankys ir ypatingas piligrimas – pal. Teofilius Matulionis, tapsiantis dar vienu mūsų maldų Šiluvoje užtarėju iš arti prisiliečiant prie čia atkeliavusių jo relikvijų.

Birželio 25-ąją palaimintuoju paskelbtas Teofilius Matulionis į Šiluvą atkeliauja didžiajame relikvijoriuje, prie kurio vyko ir beatifikacijos Mišios Vilniuje. Rengiantis jo beatifikacijai, be sarkofago, gerbiamo Kaišiadorių katedros koplyčioje, relikvijų kelionei kuo arčiau prie žmonių, buvo parengtas didysis relikvijorius.

Vilniaus arkivyskupijos nuotr.

Šis keliaujantis relikvijorius (tikintieji prie jo jau meldėsi Pivašiūnų atlaiduose) yra taip pat sarkofago formos, tik mažesnis (apie 1,5 metro). Jame atpažįstame Teofiliaus Matulionio vyskupo herbo simboliką – ant viršaus Avinėlis (tik čia jau nugalėjęs, o Teofiliaus herbe – kenčiantis). Palmių ir laurų šakos simbolizuoja kankinius ir nugalėtojus. Abipus relikvijoriaus – beatifikacijos procesą pradėjusių ir baigusių Kaišiadorių ganytojų – vyskupo Jono Ivanausko ir vyskupo emerito Juozo Matulaičio – herbai bei lietuviški ir lotyniški užrašai. Relikvijorių, anspauduotą erdviniu vyskupo antspaudu, puošia Kaišiadorių katedros ir vyskupijos herbo atvaizdai bei Kryžių kalnas ir Lietuvos Vytis, bylojantys, jog palaimintasis Teofilius – dangaus dovana visai Lietuvai.

Keliaujančios palaimintojo relikvijos – tai galimybė ir Šiluvoje darsyk išgyventi džiaugsmo tikrumą, kurį ne vienas lig šiol mename iš įspūdžių Vilniaus Katedros aikštėje birželio 25 dieną. Su relikvijomis į Šiluvą ir į kiekvieno čia apsilankančio žmogaus širdį nori žengti pats Kristus – tikėjimo kankinys palaimintasis Teofilius, kaip ir kiti šventieji, tebėra gyvas Kristaus nešėjas ir Jo atvaizdas.

Už šią malonę sutikti gyvąjį Dievą dėkosime kasdien, per visus Šilinių atlaidus, su įvairiomis žmonių grupėmis – parapijomis, organizacijomis, religinėmis ir valstybinėmis institucijomis, draugijomis, maldos grupėmis, jaunimu, šeimomis, medikais, žemdirbiais, visais, kurie rūpinasi bendruoju visuomenės gėriu tarnaudami artimui.

Šiais Palaimintojo Teofiliaus metais pagrindinį atlaidų sekmadienį rugsėjo 10-ąją su Teofilliumi ir Lietuvos vyskupais melsimės už visus lietuvius pasaulyje, kad geriau suvoktume savo atsakomybę gimtinei. Ištikimoje Teofiliaus kunigiškoje tarnystėje įkvėpimo ir pagalbos prašysime kunigams. Be to, Kunigų dieną, rugsėjo 13-ąją, melsimės ir ekumeninėse Taizé pamaldose atmindami tėvišką kunigo ir vyskupo Teofiliaus širdį, kuri buvo pasirengusi nuolat patarnauti žmonėms nežiūrint konfesijų, tautų ar sienų... Rugsėjo 8-ąją, Ligonių ir medicinos darbuotojų dienos, vakare Šiluvoje vyks Vidinio išgydymo pamaldos su misionieriais iš Lenkijos, o po iškilmingos šios dienos Eucharistijos teikiamas asmeniškas ligonių palaiminimas. Pal. Teofiliaus užtarimui Šeimų ir jaunimo dieną rugsėjo 9-ąją pavesime šeimas ir jaunimą, melsdami dvasinio atsinaujinimo. Šeimų laukia įdomus susitikimas su misionieriumi iš Slovakijos, kunigu redemptoristu t. Rastislavu Dluhý C.Ss.R (Slovakija). Vakare Šiluvą apjuos Žiburių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu.

Visą atlaidų programą ir pamaldas skelbiama www.kaunoarkivyskupija.lt bei www.siluva.lt. Vakarinės pamaldos, gausiai lankomos atlaiduose, šiemet prasidės vėliau, tai yra 19 val., idant daugiau žmonių po darbo galėtų suspėti į jas atvykti (po vakaro šv. Mišių vyksta vaikų palaiminimas). Be kita, pal. Teofiliaus kančią, kentėtą kartu su Jėzumi, atminsime apmąstydami Kryžiaus kelią, kuris kasdien 9.30 val. prasidės nuo Šiluvos šilo ir tęsis iki Apsireiškimo koplyčios. Jaunimas pratęs šimtmečių tradiciją į atlaidus keliauti pėsčiomis – vyks moksleivių, studentų piligriminiai žygiai į Šiluvą. Į ją pėsčiomis, kaip ir kasmet, atkeliaus piligrimai nuo Kryžių kalno. Arkivyskupijos CARITAS ir šiemet kviečia į „Susitikimų palapinę“.

Kauno arkivyskupijos ganytojai, kunigai, diakonai, seminaristai, vienuoliai, jaunieji savanoriai, choristai iš įvairių Lietuvos kraštų, Šiluvos parapija ir visi atlaidų rengėjai bei talkininkai laukia piligrimų ir yra pasirengę jiems kuo nuoširdžiausiai pasitarnauti – prie altoriaus, prie klausyklos, aikštėje prie palapinės, pavadintos „Turiu tau laiko“, ir visur, kur reikės patarnavimo, pagalbos, informacijos ar tiesiog gero žodžio bei žmogiško dėmesio.

Su Dievo Motinos, palaimintojo Teofiliaus gyvenimo nuolankumu priimkime vieni kitų patarnavimą ir džiugiai švęskime Marijos Gimimo šventę. Jų užtariami pačiomis įvairiausiomis intencijomis Šiluvoje malda apkabinkime Lietuvą ir švęskime gyvenimą – vieni su kitais ir su Dievu!