EPA nuotrauka

Pirmas oficialus popiežiaus Pranciškaus susitikimas įvyko ketvirtadienio rytą (Lietuvoje tuo metu jau buvo popietis) Kolumbijos prezidentūroje. Čia, o ne oro uoste, įvyko iškilminga popiežiaus sutikimo ceremonija. Čia Pranciškus pasakė ir pirmąją šios savo kelionės kalbą.

Aikštėje priešais prezidentūrą popiežių pasitiko Kolumbijos valstybės vadovas ir apie 750 asmenų – šalies politikų ir verslo atstovų, visuomenės ir kultūros veikėjų, užsienio šalių diplomatų.

EPA nuotrauka

Atsakydamas į prezidento Juano Manuelio Santoso kalbą, popiežius Pranciškus pirmiausia paminėjo prieš jį Kolumbiją aplankiusius du popiežius – Paulių VI ir Joną Paulių II. Pranciškus sakė, kad jis atvyksta savo pirmtakų pėdomis, ir kaip jie įkvėptas to paties troškimo pasidalinti su broliais ir seserimis kolumbiečiais tikėjimu, kuris yra suleidęs gilias šaknis šioje žemėje, ir viltimi, kuria plaka visų širdys. „Tik su tikėjimu ir viltimi įmanoma įveikti kelyje pasitaikančias kliūtis ir kurti tokią šalį, kuri būtų tėvynė ir namai visiems kolumbiečiams“, – sakė Pranciškus.

Kolumbija yra įvairiopai palaiminta šalis – nuostabaus grožio gamta, bioįvairove, kultūros turtais, tačiau, pasak popiežiaus, patys brangiausi turtai yra Kolumbijos žmonės – svetingi ir geri, ištvermingi ir drąsūs.

Toliau savo pirmojoje kalboje popiežius Pranciškus perėjo prie pagrindinio dalyko – kuris labiausiai rūpi Kolumbijos gyventojams, o kartu yra ir vienas svarbiausių šios kelionės tikslų. „Šis susitikimas, - sakė Pranciškus, - man suteikia progą įvertinti pastangas, kurios pastaraisiais dešimtmečiais buvo dedamos siekiant nutraukti ginkluotą smurtą ir surasti kelius į susitaikinimą. Didžiausia pažanga padaryta per pastaruosius vienus metus. Tai, kas buvo nuveikta, stiprina viltį, o kartu ir įsitikinimą, kad taikos siekiams yra nevienkartinis darbas, jog nevalia sustoti, kad reikia jame dalyvauti visiems. Visi turi siekti tautos vienybės, nepaisydami sunkumų, skirtumų, nevienodo požiūrio į būdus, kuriais reikia siekti taikaus sambūvio. Reikia ugdyti susitikimo kultūrą, kuri reikalauja, kad politinės, socialinės ir ekonominės veiklos centre būtų žmogaus asmuo ir jo orumas, pagarba bendram gėriui. Šiose pastangose negali būti vietos kerštui ar šališkos, trumpalaikės naudos siekimui. Kuo sunkesnis yra į taiką ir santarvę vedantis kelias, tuo labiau reikia stengtis pripažinti kitą žmogų, gydyti žaizdas, tiesti tiltus, stiprinti tarpusavio ryšius ir vieni kitiems padėdami.“

Popiežius paminėjo Kolumbijos Respublikos oficialų motto: „Laisvė ir tvarka“. Šiuose žodžiuose, pasak Pranciškaus, glūdi labai svarbi tiesa. „Turi būti gerbiama piliečių laisvė ir juos turi ginti stabili tvarka. Ne stipresniojo jėga, bet teisės jėga; teisės, kurią visi gerbia ir kuri yra taikaus sambūvio pamatas.“

Priminęs, kad neteisingumas yra visų socialinių blogybių priežastis, popiežius ragino neužmiršti labiausiai pažeidžiamų ir į visuomenės gyvenimo paribius nustumtų žmonių. Kuriant teisingą visuomenę negalima apsiriboti tik „grynakraujais“, bet reikia įtraukti visus narius. „Pažvelkime į įvairias etnines grupes, į tolimiausių pakraščių gyventojus, į valstiečius. Pažvelkime į silpniausius, išnaudojamus ir engiamus, į tuos, kurie neturi balso, tuos, kurie niekada jo neturėjo, tuos, iš kurių jis buvo atimtas ir tuos, kuriems neleidžiama kalbėti. Pažvelkime į moterį, į jos indėlį, jos talentą, jos buvimą „motina“ įvairiuose pašaukimuose. Kolumbijai reikia visų indėlio, kad žengtų į ateitį su viltimi.“

Popiežius paminėjo Bažnyčios indėlį. Būdama ištikima savo misijai, ji siekia taikos, teisingumo ir bendro gėrio. Evangelijos vertybės yra svarbus Kolumbijos visuomenės tapatybės elementas, galintis labai prisidėti prie šalies pažangos, ypač skatindamos gerbti žmogaus gyvybę, padėdamos šeimai vykdyti savo pašaukimą.

Baigdamas savo pirmąją kalbą, popiežius Pranciškus vėl sugrįžo prie pagrindinės temos – šiandien Kolumbijai duoto šanso sukurti sutaikintą visuomenę. „Atvykau pas jus, norėdamas jums pasakyti, kad nesate vieni, kad daugelis nori jums padėti žengti šiuos žingsnius. Noriu, kad ir mano vizitas jus padrąsintų, kad nors kiek ištiesintų kelią, vedantį į susitaikymą ir taiką.“

EPA nuotrauka

Pasibaigus vizitui Kolumbijos prezidentūroje, popiežius Pranciškus aplankė Bogotos katedrą. Po maldos valandėlės priešais Dievo Motinos paveikslą ir kartu su katedroje buvusiais tikinčiaisiais sukalbėtos Švč. M. Marijos litanijos, popiežius perėjo į prie katedros prigludusius arkivyskupo rūmus ir iš jų balkono kreipėsi į aikštėje buvusius dešimtis tūkstančių žmonių, daugiausia jaunimo, iš visos Kolumbijos.

Brangieji broliai ir seserys, šios mylimos šalies gyventojai. Kreipiuosi į visus – vaikus, jaunimą, suaugusius ir senus žmones, kreipiuosi kaip tas, kuris nori jums skelbti viltį, kad nepasiduotumėte sunkumams, kad neleistumėt smurtui jus slėgti, kad blogis nenugalėtų. Mes tikime Jėzų, tikime jo nesibaigiančia meile ir gailestingumu. Jis visiems laikams nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Jis ir dabar padės naują gyvenimą pradedančiai jūsų šalies visuomenei.

Popiežius ragino kolumbiečius su tikėjimu ir viltimi imtis atnaujinti savo šalies visuomenę, kad jos gyvenimas būtų teisingas, stabilus ir vaisingas. Eikite pas Viešpatį,  pasitikėkite juo, jis jus palaikys ir drąsins kuriant susitaikinimą ir taiką. Dievas jus visus telaimina. Aš jus visus apkabinu – visus ir kiekvieną – ypač tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Visi esate mano širdyje.