Telšių katedros archyv. nuotr.

Šiandien Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje įšventintas naujas vyskupas Darius Trijonis.

Nuotraukų galerija čia >>>

Iškilmių metu po Evangelijos skaitinio buvo skaitomas Apaštalų Sosto pavedimas, pasirašytas popiežiaus Pranciškaus, kuriuo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratoriaus pareigas ėjęs kun. Darius Trijonis skirtas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Vyskupas augziliaras skirtas Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui paprašius pagalbininko.

Arkivyskupas Gintaras Grušas homilijoje kalbėjo: „Seniai laukti popiežiaus žodžiai, kupini meilės, kad nepristigtų ganytojų, kurių mums taip reikia. Dievo žodis byloja, kad pats Dievas išrenka kiekvieną iš mūsų ir skiria, kad vykdytume Jo mums pramatytą misiją.>...< Lietuvos vyskupų tarpe netrūksta pavyzdžių, kuriais galime sekti. Šiais metais palaimintuoju paskelbtas Lietuvos vyskupas Teofilius Matulionis. Lietuvos vyskupams Romoje prieš penkerius metus popiežius Pranciškus sakė: „Lietuva visada turėjo ganytojų artimų savo tautai, kurie ne tik lydi tikėjimo kelyje, bet ir prisideda prie pilietinio ir kultūrinio ugdymo, jūs esate šios istorijos, ir ganytojiškos meilės paveldėtojai.“

„Vyskupams suteikta didinga misija, bet ji taip pat yra labai paprasta. Kokie yra Dievo pašauktieji? Pirmieji paskelbti nešti Gerąją Naujieną gimus kūdikiui buvo mažutėliai – piemenėliai. Dievas pasinaudoja paprastais įrankiais. Dievas prašo išgirsti žodį ir jį vykdyti, tai paprasta, bet nelengva misija. Pasirinktas Dariaus vyskupystės šūkis: Paprastumas ir nuoširdumas.“

„Viešpats kviečia tave, Dariau, ir mums visus į paprastumą, kuriame glūdi nepaprasta jėga. Niujorko kardinolas užfiksavo, kad popiežiaus Pranciškaus sėkmės formulė – sugebėjimas būti ir paprastu, ir nuoširdžiu. Gyventi paprastai ir nuoširdžiai tai yra gyventi nepadalinta širdimi, savo širdimi ir gyvenimo pavyzdžiu atspindėti Dievo paprastumą. Tiesa paprastesnė už melą, gėris yra paprastesnis  už blogį, grožis paprastesnis už šlykštumą. Dievas yra visiškai tobulas ir visiškai parasta. Jis kviečia mus atspindėti jo Tiesą, Gėrį ir Grožį pasaulyje.>...

Išgirdus padrąsinančius arkivyskupo žodžius tęsėsi konsekracijos iškilmės. Atsiklausius vyskupo nominanto laisvos valios, buvo giedama Visų šventųjų litanija, o po jos arkivyskupo G. Grušo rankų uždėjimu D. Trijonis tapo konsekruotu vyskupu.

Vysk. D. Trijonio konsekracijos iškilmėse dalyvavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupai, vyskupai svečiai iš Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos, taip pat Evangelikų liuteronų ir Rytų krikščionių Bažnyčių vyskupai ir atstovai. Popiežiaus nuncijus Pedro Lopez Quintana.

„Kviečiame Vilniaus arkivyskupijos tikinčiuosius, maldos grupes, bendruomenes melstis už paskirtąjį vyskupą, malda lydėti jo pasirengimą vyskupo šventimams, kad naujajam vyskupui nepristigtų jokios malonės dovanos. Šį mėnesį kalbėdami Švč. Mergelės Marijos rožinį, prašykime Dievo Motinos, kad globotų naująjį vyskupą, mūsų vyskupiją ir visą Bažnyčią“, – ragina Vilniaus arkivyskupija.

44-erių Romoje mokęsis D. Trijonis kunigu tapo 1997 metais.

Jis yra dirbęs Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. Seminarijoje dėstė bendrąją pastoracinę teologiją, šeimos ir santuokos pastoracinę teologiją, ekumeninę teologiją, pažinimo filosofiją ir metafiziką.

D. Trijonis yra tarnavęs Klaipėdos rajone esančioje Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu, rūpinosi bendruomenės telkimu ir bažnyčios statyba Slengiuose, taip pat dirbo Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, buvo leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos narys. Jis taip pat talkino Vilniaus arkikatedros sielovadinėje veikloje.

Vyskupo Dariaus Trijonio herbe vaizduojamos septynios žalios kalvos simbolizuoja Telšių miestą. Auksinė M raidė – tai Mergelė Marija, o balta lelija simbolizuoja šv. Antaną, o taip pat ir šv. Kazimierą. Lotyniškas šūkis „in simplicitate et sinceritate Dei“ yra paimtas iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams, kuriame jis mini, jog „mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b). Paprastumo ir nuoširdumo dorybės leidžia sutikti kasdienybėje Dievą, kviečiantį pasidaryti paprastais kaip vaikais, atvirais Jo malonei.

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/vilniuje-vyskupu-pasventintas-darius-trijonis/

Skaitykite interviu su naujuoju vyskupu >>>