Jėzus kalbėjo:
    „Vargas jums! Jūs statote pranašams paminklus, o jūsų tėvai juos žudė! Taigi jūs liudijate ir pritariate savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus.
    Štai kodėl Dievo Išmintis yra pasakiusi: 'Aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios, kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo, kuris buvo nužudytas tarp altoriaus ir šventyklos'. Taip! Aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos.
    Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte“.

Rom 3, 21–30: Žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų

Ps 130, 1–2. 3–4. 5–6. P.: Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.


 Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Šį perspėjimą fariziejams ir Įstatymo mokytojams Lukas įterpia į pasakojimą, kur Jėzus bendrauja prie stalo vieno fariziejaus namuose. Ginčai su fariziejais ar jų papeikimas, pasak Luko, įvyksta bendraujant prie stalo (Lk 5, 29–39; 7, 36–50; 14, 1–24).

Raktas – tai žinojimas, kad išganymą per tikėjimą į Jėzų Kristų Dievas mums suteikia neatlyginamai, visiškai už dyką:

„Bet dabar be Įstatymo pasireiškė Dievo teisumas, paliudytas Įstatymo ir Pranašų. Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo“ (Rom 3, 21–24).

Įstatymo mokytojai manė, kad bus išgelbėtas, kas laikosi įsakymų, o kas nesilaiko bus pasmerktas. Šitaip jie labai susiaurino Dievo akiračius, sumažino Dievo meilę, sutraukė iki savo pačių dydžio.

Visų įsakymų sintezė yra Dievo ir artimo meilės įsakymas. Didžiausia meilė: tai mylėti Dievą visu gyvenimu, visa širdimi, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį.

Jei uždarome duris ir išmetame meilės raktą, prarandame neatlyginamai dovanojamą išganymą: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr 3, 20).

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai