Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi, tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!
    Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.
    Visa tai girdėjo godūs pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus.
    O jis jiems pasakė: „Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru“.

Rom 16, 3–9. 16. 22–27: Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu

Ps 145, 2–3. 4–5. 10–11. P.: Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.


Evangelijos skaitinį komentuoja s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienėje Evangelijos ištraukoje Jėzus prabyla stipriais žodžiais: negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Tai nereiškia, kad negalime turėti pinigų, žinome, kad mums reikalingi pinigai pragyventi, tačiau kreipiasi į tuos, kurie visą savo laiką ir jėgas skiria naudai, uždarbiui ir nepalieka savo gyvenime vietos Dievui. Mes galime neigti tikrovę, todėl gerai yra kartkartėmis pasitikrinti, ar nesunaudoju visų savo jėgų vien tik uždarbiui užsitikrinti, ar dalinuosi gėriu su žmonėmis, ar skiriu laiko ir energijos geriems darbams, pabūti su Dievu maldoje? Gyventi Evangelija nėra lengva, tam reikia sąžiningumo, aukos ir atsižadėjimo. Gyvendami Evangelija, mes gyvename meilės gyvenimą, gyvename Jėzaus meile. Patys nesame tam pajėgūs, tačiau su Dievo pagalba tampame Jo meilės įrankiais pasaulyje, tarnaujame Jam ir visai žmonijai skirtingais būdais. Pasak šventojo Pauliaus, kurio klausomės šiandienėje Laiško romiečiams ištraukoje: „Tam, kuris gali jus padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas,vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė per amžių amžius.“

Negalime patys to padaryti,, bet su Jėzumi galime viską nuveikti, galime gyventi Dievui ir su Jėzumi skelbti Gerąją Naujieną kitiems. Tegu kasdienė mūsų malda su Jėzumi, per Jį ir Jame teikia garbę ir šlovę Dievui. 

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai