Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galią išvarinėti demonus.

Paskyrė Dvylika: Simoną, pavadinęs jį Petru; Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną (juos pavadino Boanergės, tai yra „griaustinio vaikai“); Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė. 

1 Sam 24, 3–21: Aš rankos prieš jį nepakelsiu, nes jis – Viešpaties pateptasis

Ps 57, 2. 3–4. 6. 11. P.: Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėki!


Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Jacek Paszenda SDB

Melstis prašymo malda kartais labai sunku, sudėtinga. Kodėl? Nes kartais žmonės galvoja taip: paprašysiu, o Dievas padarys arba duos. Tarsi mes nurodytume Dievui, ką turi padaryti, tarsi Jis nežinotų. Ir tada iškeliame save į Dievo vietą, o Jį nuleidžiame į savąją. Atrodo, kad žinome geriau ir turime Jam nurodinėti, ką turi daryti, arba Jam priminti. O mes patys nieko neveikiame ir laukiame Dievo malonės...

Ar taip kartais nebūna ir tavo gyvenime?

Aišku, Dievas gali viską pats padaryti. Savo žodžiu sukūrė pasaulį ir tiktai savo noru galėtų jį pakeisti, patobulinti... Bet taip nedaro. Nuo to momento, kai sukūrė žmogų, pasidalino su juo savo kūrybine veikla ir savo atsakomybe. Tai labai daug! Jam visai nesuku susitvarkyti, bet kaip geras Tėvas nori, kad Jo vaikai įsitrauktų į Jo planus ir veiklą. Dievas nori, kad žmogus bendradarbiautų su Juo! Ir aš tam tikra prasme galiu būti Dievo partneris, nors su Juo netgi negaliu lygintis...

Todėl šiandien Jėzus Evangelijoje pasirinko Dvylika, kad jie eitų pirma Jo, skelbtų Gerąją Naujieną, išvarytų demonus. Kad kartu su Juo kurtų Naują Dievo Tautą – Bažnyčią. Kad kartu su Juo kurtų vienybę.

Jėzus šiandien siunčia ir Tave, kad būtum Jo šauklys. Kur siunčia? Ten, kur esi, kur dirbi, į tavo kasdienybę, į tavo šeimą, pas tavo draugus. Turi ne tiktai melsti vienybės, bet ją kurti savo gyvenimu. Kaip pakrikštytas, kaip Dievo vaikas irgi tu esi atsakingas už apaštalų misiją. Taigi būk tikru Jėzaus apaštalu!

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai