Jėzui su mokiniais sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti.

Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis išėjęs iš proto. 

 

Kiti skaitiniai:

2 Sam 1, 1–4. 11–12. 19. 23–27: Ak, didvyriai krito, kautynėms užvirus

Ps 80, 2–3. 5–7. P.: Tenušvinta, Viešpatie, veidas tavasis ir mes išgelbėti būsim!


Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Jacek Paszenda SDB

Galima viską išjuokti, pažeminti kiekvieną asmenį, sumenkinti kiekvieną reikalą ar gerą darbą. Ypač šiandien gali tekti patirti pajuoką, jei parodysi savo pamaldumą ar gerumą, prisipažinsi esąs tikintis. Tai daroma iš egoizmo, kai ieškoma savęs, savo „interesų“, o ne kitų gerovės ir Dievo Karalystės. Tai daro visi Dievo priešai, nes pasipriešindami tam, kas gera, dorybinga, pagal Dievo valią, pasipriešina pačiam Dievui. Ir šiandien tikintysis, darantis gera, savanoris, besilaikantis Dievo įsakymų, yra laikomas bepročiu, o visi kiti, kurie, vadina gėriu tai, kas bloga, ir kurie gyvena be Dievo ir pagal visokius iškrypimus, laikomi modernais žmonėmis. Deja, toks yra mūsų pasaulis, tokia yra kasdienybė.

Šv. Pranciškus Salezas pasakė, kad meilės saikas yra mylėtibesaiko. Tai iš tikrųjų geriausias šiandienos Evangelijos komentaras. Jėzus su apaštalais taip atsidavė savo misijai, kad negi pamiršo save - ir nesigailėjo. Nes mylėti Dievą, tarnauti Jam ir broliui – tai atiduoti visas savo jėgas, visą savo širdį, o ne tik šiek tiek. Didžiausias įsakymas mus ragina mylėti Dievą visa savo širdimi... būtent dėl to Jėzus ir Jo mokiniai netgi pamiršdavo pavalgyti, išsimiegoti, pasirūpinti saviškiais...

Ar dėl aplinkinių ir visokių Dievo priešų bei Jo nepažįstančių turiu susilaikyti ir nustoti daryti gera? Ar turiu gyventi kaip krikščionis tik savo namuose ar bažnyčioje? Jokiu būdu!

Kurti krikščionių vienybę, darbuotis Dievo Karalystei – tai nesustoti daryti gera ir liudyti Kristų! Šv. Paulius mums primena, kad verta pasaulio akyse tapti neišmintingam, bet būti Dievo išrinktajam (Plg. 1 Kor 1, 26–27). Jėzau, siųsk ir mane, suteik stiprybės bei ryžto atiduoti visą save Tavo ir brolių tarnystei. Bažnyčios ir brolių vienybei!

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai