Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. 

     Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum! Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“. 
     O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Kun 13, 1–2. 45–46: Raupsuotasis turi gyventi atskirtas, už stovyklos

Ps 32, 1–2. 5. 11. P.: Tu esi man prieglauda, išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi.

1 Kor 10, 31 – 11, 1: Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!


Sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Rolandas Taučius OFM

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai