Jėzus kalbėjo: 
    „Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. 
    Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: `Nežudyk', o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: `Pusgalvi!' turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 
    'Kvaily!', tas smerktinas į pragaro ugnį. 
    Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį  tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną. 
    Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.

Ez 18, 21–28: Nejaugi aš trokštu, kad mirtų kaltasis? Ar jis neliks gyvas, jei atsivers?

Ps 130, 1–2. 3–4ab. 4c–6. 7–8. P.: Jei vis nedorybes minėsi, Viešpatie, Viešpatie, kas begalės išsiteisint?!


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Sunki ta gavėnios kelionė. Sunki Evangelija. Ištrauką, kurią ką tik skaitėme, vargu ar dvidešimt pirmasis amžius pavadins Gerąja Naujiena. Lengviau, ko gero, į ją nekreipti jokio dėmesio ar manyti, kad Jėzaus žodžiai pasenę.

Vis dėlto, kai mąstome apie Evangeliją kaip apie Gerąją Naujieną, turime mąstyti ir apie radikalumą.

Šiandienos tekstas mus kviečia ne kur kitur, bet į širdies reformą. Tai ir yra tas teisumas, kuris gali viršyti fariziejų ir Rašto aiškintojų teisumą. Mano širdies kryptis. Ne paviršutiniškumas, ne reklaminė šypsena, ne kokios nors sezoninės gerumo akcijos.

Jėzaus lūpose šiandien skamba ir keletas radikalių patarimų, kurie šiandien gali būti nesuprasti. Vis dėlto ką Jėzus primena? Pirmiausia tai, kad labai skaudžiai gali sužeisti žodis, apkalba, šmeižtas. Tai gali būti ne tik įtampos, bet ir kitų blogybių pradžia.

Tereikia tik pasižiūrėti į mūsų tarpasmeninius santykius. Nereikės daug kalbėti. Matom kitų klaidas, jas eskaluojam, žodžiais įžiebiam ugnį... Juk ir užmušti galima žodžiu. O tereikia tiek nedaug.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus pateikia viso labo tris dalykus: kitame matyti brolį; nepamiršti, jog rankos skirtos ne tik teisimui, bet ir bičiulystei; o ir laiką galime panaudoti produktyviai, tai yra ne griaunant, bet statant, ne išberiant monologą, bet išklausant argumentus.

Bernardinai.lt 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai