Mt 1, 16. 18–21. 24a 

Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju. 
    Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 
    Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 
    Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta.

ARBA

Lk 2, 41–51a

    Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. 
    Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. 
    Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. 
    O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių. 
    Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus.

2 Sam 7, 4–5a. 12–14a. 16: Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą

Ps 89, 2–3. 4–5. 27. 29. P.: Gyvuos jojo ainiai per amžius.

Rom 4, 13. 16–18. 22: Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacek Paszenda SDB

Šiandien Bažnyčia švenčia šv. Juozapą, Marijos sužadėtinį. Kartais atrodo, kad tą iškilmę nėra pakankamai įvertintą. Švenčiame, nes turime, nes bažnytinis liturginis kalendorius to reikalauja. Šv. Juozapas ir jo reikšmė yra mažai žinomi. Tiesa, Evangelijoje nerasime nė vieno jo žodžio, apie jį turime labai mažai informacijos. Jis, kuklus, teisingas vyras, buvo pasilikęs visada šešėlyje, kas žydams buvo neįprasta, nes vyras buvo šeimos galva. Marijos vyras, Jėzaus globėjas, atliekantis gerai vyro ir tėvo pareigas. Savo nuolankumu paklusnus Dievui, pamiršdamas save ir savo gyvenimo planus tarnauja Jėzui ir Marijai. Kontempliuojantis šventus įvykius, atsidavęs Dievui, skaistus, mylintis.

Tiek dorybių, o mes mažai apie jį kalbame ir pažįstame. O jo vaidmenys visada buvo, o ypač yra svarbūs mūsų laikais. Šiandien, kai priešinanti sveikam protui gender ideologija stengiasi iškreipti visas vertybės, sunaikinti šeimas, demoralizuojant mūsų kartą o ypač jauniausius, skelbiant seksualinę „laisvę“ faktiškai pritaria moterų įprievartavimui, rekomenduojant ir palaikant visas deviacijas pradedant nuo homoseksualizmo praktikavimo, šv. Juozapas turi būti pristatytas visiems. Jo asmuo yra pavyzdys visiems tėvams ir turi garsiai pasakyti visiems žmonėms, kad tėvystė tai nėra dalykas, kuri kiekvienas, ar vyras, ar moteris, gali sau pagal savo kaprizą pasiimti.

Tėvystė – tai pašaukimas ir didėlė pareiga ir atsakomybė sekti Dievo pavyzdžiu: dalyvauti pasaulio sukūrime būnant vaisingam. Būtent šiandien reikia garsiai kalbėti apie ne apie moterų teisę žudyti savo vaikus, bet apie atsakingą tėvystę, pagarbą moteriai, tikrą, nesavanaudišką meilę, bet sugebančią pasiaukoti Jėzaus pavyzdžiu. Reikia visiems priminti pamirštas dorybes – skaistumą ir ištikimybę, kurie priešinasi ištvirkavimui ir visokiai seksualinei „laisvei“ be atsakomybės. Neatiduokime savęs, savo vaikų, šeimų ir visuomenės į nuodėmės vergiją!!! Galima apsikeisti tradicinėmis vaidmenimis – moteris gali kapoti malkas, o vyras virti pietus, bet neįmanoma sumaišyti ar iškeisti moterystę į tėvystę ir atvirkščiai!

Šiandien, šv. Juozapai, prašome tavo užtarimo už mūsų tautą, už mūsų šeimas ir jaunimą, už visą Bažnyčią ir žmonės. Šviesk mums savo dorybėmis, skatink jas sekti.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai