Pakėlęs akis į dangų, Jėzus bylojo: 
    „Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena, kaip ir mes. Kol buvau su jais – tavo man pavestaisiais, – aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui; išsaugojau juos, ir nė vienas jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, – ir taip išsipildė Raštas. 
    Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulius jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. 
    Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa“. 

Apd 20, 28–38: Pavedu jus Viešpačiui, kuris turi galią jus išugdyti ir duoti paveldėjimą

Ps 68, 29–30. 33–35a. 35b–36c. P.: Pasaulio valstybės, giedokite Dievui! / Aleliuja.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Šiandienos Evangelijoje Jėzus meldžiasi būtent už mus, kad pasiliktume ištikimi Tėvo vardui, tai yra Jo Asmeniui, atskleistam Jėzaus. Kalbama jau ne apie tai, yra Dievas ar jo nėra, geras jis ar blogas. Juk mes Jame esame ir iš Jo gyvename. Svarbu yra išlikti ištikimiems Jo teikiamose malonėse, santykyje su Juo.

Tiek daug į mus investuota, tiek pasirūpinta. Prisiminkime, jog esame pakrikštyti. Prisiminkime apsisprendimą sekti Jėzumi: ką tik buvome pasiklydę, o štai esame Šventąja Dvasia apšviesti Jėzaus mokiniai. Prisiminkime išpažintį: ką tik buvome nuodėmės supančioti ir bejėgiai, o štai esame nugalėtojai, Avinėlio Krauju nuplauti ir išlaisvinti. Prisiminkime Švenčiausią Komuniją: ką tik buvome vieniši, o štai esame susivieniję su Pačiu Dievu Amžinybei.

Kas belieka: tik likti ištikimiems šioms taip lengvai duotoms malonėms. Kad liktume ištikimi, priimkime Jėzaus apsaugą nuo piktojo, priimkime Jo pašventinimą Tiesa, eikime į džiaugsmo pilnatvę, gyvenkime Jo Tiesos Žodžiu, siekime vienybės, pasitelkę tas pačias minėtas priemones.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai