Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. 
    Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. 
    Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.“

1 Kar 18, 20–39: Kad šioji tauta pripažintų, jog tu esiViešpats ir kreipsi jos širdį į atsivertimą

Ps 16, 1–2a. 4. 5. 8. 11. P.: Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

„Kol dangus ir žemė nepraeis“ (Mt 5, 18). Dangaus ir žemės praėjimas nėra suprastinas kaip pasaulio pabaiga, esamos Visatos išnykimas, anot to amžiaus apokaliptinės raštijos. Čia amžių perverta ateina per apokaliptinį Jėzaus mirties ir prisikėlimo įvykį.

Tie, kuriems skirta Mato evangelija, gyvena naujame – galutiniame – amžiuje, kurį pranašas Izaijas pranašavo kaip naujo dangaus ir naujos žemės laiką (Iz 65, 17; 66, 22). Todėl po Velykinio slėpinio Jėzaus mokiniai kviečiami gyventi dvasia, nes raidė užmuša (2 Kor 3, 6).

„Vadinamas mažiausiu Dangaus Karalystėje“ (Mt 5, 19). Kitoje vietoje Viešpats dar kartą užsimena apie mažuosius Dangaus Karalystėje: „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausiasis Dangaus Karalystėje didesnis už jį“ (Mt 11, 11).

Asmeniniu šventumu Jonas Krikštytojas nepralenkiamas, bet kiekvienas Naujojo Testamento išpažinėjas laimingesnis už jį, nes „žmogus nuteisinamas ne Įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų“ (Gal 2, 16).

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai