Išėję iš sinagogos fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. 
    Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai: 
    „Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasios, ir jis skelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks, ir negirdės niekas gatvėse jų balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio, kol neatneš teisybei laimėjimo; o jo vardas teiks viltį tautoms!“

Mch 2, 1–5: Laukus pasiglemžia, namus pasigriebia

Ps 10, 1–2. 3–4. 7–8. 14. P.: Neužmirški, Viešpatie, savo vargdienių!


 

Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Pranašo Michėjo knygos ištrauka, kurią girdime šiandien Mišiose, kalba apie ydingą turtuolių elgesį siekiant įgyti daugiau nuosavybės ir turto vargšų sąskaita. Tuo tarpu Evangelijos ištrauka prasideda fariziejų sąmokslu siekiant atsikratyti Jėzumi. Jėzus, tai žinodamas pasišalina ir toliau daro gera.

Panašiai susiklosčius aplinkybėms tikriausiai nelabai galvotume apie gėrio darymą kitiems, veikiau apimtų savigaila. Regime nuostabią Jėzaus – Dievo tarno, laikyseną. Jis yra mylimasis Sūnus, Tėvo meilės dovana mums. Jame apsireiškia Tėvo meilė, Jo veiksmai ir žodžiai. Jis nešaukia, nes yra mylintis ir švelnus, nenulaužia palinkusios nendrės, negesina smilkstančio dagties – yra kantrus ir švelnus, bendrauja su silpnaisiais ir savo laikmečio paribių žmonėmis.

Iš tiesų tautos, įskaitant ir mus, vilsis Jo vardu. Jėzus yra mūsų viltis. Dėkokime Dievui už Jėzaus dovanojimą mums ir sudėkime savo pasitikėjimą į Jį. Tegu jis padeda mums būti švelniais, romiais ir supratingais visiems, kuriuos sutinkame gyvenime: varguolius, ligonius, prislėgtuosius ir visus, reikalingus meilės bei rūpesčio. Būkime Jėzumi kitiems žodžiais ir darbais bei padėkime, kad jie viltųsi ir kliautųsi gelbstinčia Jėzaus galia.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai