Rugpjūčio 19 d. minime šv. Joną Eudą (1601-1680), prancūzų pamokslininką, vienuolijų steigėją. 1641 m. jis įkūrė vienuoliją „Religienses de Notre-Dame de la Carite du Refuge“, skirtą puolusių moterų ir mergaičių globai bei jų padėčiai pagerinti. Iš šios kongregacijos 1835 m. atsišakojo kita panašaus pobūdžio vienuolija – Gerojo Ganytojo seserys.

Jonas Eudas 1643 m. išstojo iš Oratorijos ir tais pat metais įkūrė pasauliečių kunigų draugiją – Jėzaus ir Marijos kongregaciją. Atliko daugybę liaudžiai skirtų misijų. Eudas buvo didelis Jėzaus ir Marijos širdžių garbintojas ir pirmas pasirūpino, prieš tai teologiškai šį kultą pagrįsdamas, kad abi šventės būtų įvestos į liturgiją. Vėliau šv. Alakok regėjimai prisidėjo prie šio kulto išplitimo ir išpopuliarinimo liaudyje.

Eudas, kaip žymus XVII a. religinio gyvenimo atnaujintojas, Prancūzijoje susilaukė persekiojimų iš jansenistų pusės. Išleido 12 tomų raštų.

Šv. Jono Eudo skulptūra Vatikano bazilikos nišoje. Vikipedijos nuotr.

„Šventųjų gyvenimai“