Jėzus pasakė Nikodemui: 
    „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. 
    Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“.

Sk 21, 4b–9: Kas įgeltas pažvelgdavo – išlikdavo gyvas

   arba Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl ir Dievas jį išaukštino

Ps 78, 1–2. 34–35. 36–37. 38. P.: Neužmirškime Dievo stebuklų!


Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandien – Kryžiaus Išaukštinimo šventė. Tai labai sena šventė, datuojama Romos imperatoriaus Konstantino laikais. Jo motina, šventoji Elena, keliavo kaip piligrimė į Šventąją Žemę aplankyti svarbių Kristaus gyvenimo įvykių vietas ir išsaugoti relikvijas. Vienas jos tikslų buvo rasti nukryžiavimo vietą ir kryžių, ant kurio mirė Jėzus. Ji surado vietą ir tikrą kryžių, kuris buvo slapstomas, o jo tapatumą patvirtino stebuklas: mirštanti moteris atgavo sveikatą, prisilietusi kryžiaus medžio.

Mums, krikščionims, kryžius yra gyvenimo ženklas, nes Jėzus mirė ant jo, idant mus išgelbėtų. Skaitiniai kalba apie Dievo galybę: žalčio ženklas dykumoje ir Jėzaus žodžiai Evangelijoje. Kalbėdamas su Nikodemu Jėzus save pristato kaip nužengusį iš dangaus Žmogaus Sūnų. Jėzus sako, kad, žvelgdami į Jį ir tikėdami, mes gyvensime. Jėzus palygina šią tiesą su Mozės paliepimu žmonėms žvelgti į varinį žaltį. Tikėdami ir savo viltį sudėdami į Jėzų gausime amžinojo gyvenimo dovaną – užgimsime Dvasia. Koks nuostabus Jėzaus pažadas Evangelijoje, toks viltingas: „Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.“

Kryžius yra mūsų tikėjimo, vilties ir meilės simbolis, Jėzus mirė, idant dovanotų mums gyvenimą. Kasdienio gyvenimo sėkmėse ir nesėkmėse žvelkime į Jėzų. Žvelkime į kryžių, kad išvystume, kaip esame mylimi. Pasitikėdami prašykime Dievo pagalbos nešti savo kasdienybės kryžių, kad ištvertume visus išmėginimus, nusivylimus, ligą ir sielvartą. Jėzus yra mūsų viltis.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai