Jėzus kalbėjo: 
    „Vargas jums, fariziejai! Jūs duodate dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti! 
    Vargas jums, fariziejai! Jūs taip mėgstate pirmąsias kėdes sinagogose ir sveikinimus turgavietėse... 
    Vargas jums! Esate lyg apleisti kapai, kuriuos žmonės nepastebėdami mindžioja“. 
    Tada vienas Įstatymo mokytojas atsiliepė: „Mokytojau, taip kalbėdamas, tu ir mus įžeidi“. 
    Jis atsakė: „Vargas ir jums, Įstatymo mokytojai! Jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nė vienu pirštu nepajudinate“.

Skaitiniai E2 (406)

Gal 5, 18–25: Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais

Ps 1, 1–2. 3. 4. 6. P.: Kas tavimi, Viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Jaučiame, kad evangelijos pasakojimas pilnas įtampos. Kitaip ir būti negali, nes tikrai nemalonu kiekviename sakinyje girdėti žodžių junginį „Vargas jums“.

Žinoma, nereikia kaltinti žodžių kaip tokių, kad jie netobulai susijungė. Atrodo, kad tas junginys slepia tik negatyvią prasmę. Juk visi žinome, ką reiškia vargas, baudžiava, net ir ta pati krizė...

Tačiau tikrai ne vien todėl šį žodžių junginį nesmagu girdėti. Jis slepia daug didesnę galią. Galią suvirpinti vidų, galią jausti, kad galbūt kur nors klydome, kad galbūt dėmesį kreipėme ne į tuos dalykus. Kažkas panašaus į priekaištą. O kuris gi priekaištas vien tik malonus ir nežeidžiantis? Visiškai suprantama ir ano Įstatymo mokytojo ištara: „Taip kalbėdamas, Tu įžeidi...“ apie ką ten Jėzus?

Jis stengiasi žmonių širdis attgręžti paprastumo link. Apranga, ceremonijos nieko nereiškia, jei širdis yra kažkur toli, jei širdis gyvena kitokį gyvenimą...Tuomet tikrai žmogaus gyvenimas tampa panašus į kaukę: ji skirta tik pabėgimui nuo tikrovės... Kai pagalvoji, reikia tik vieno: gyventi paprastą kasdienybę, kartu vieni su kitais nešant josios naštas. Tuomet tikrai tas ne toks jau tobulas ir melogingas žodžių junginys mūsaų negąsdins...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai