Spalio mėnesio pradžioje popiežius Pranciškus paprašė tikinčiuosius visame pasaulyje kiekvieną šio mėnesio dieną kalbėti Rožinį ir melsti, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

Dabar, jau spaliui įpusėjus, paskelbta ir kita Šventojo Tėvo maldos intencija – už pašvęstuosius.

Melskimės, kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, atstumtųjų bei tų, kurie neturi balso.