Vyskupas Sigitas Tamkevičius. Kaunas. 1991 m. Aleksandro Kairio nuotrauka.

2018 m. lapkričio 7 d. minime disidento, Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ 80-asias gimimo metines. Kovotojas už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyvus Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ steigėjas ir redaktorius, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys, Lietuvos Katalikų Bažnyčios teisių gynėjas, kunigas S. Tamkevičius drauge su grupe bendraminčių kunigų sovietinės okupacijos metais kovojo prieš Katalikų Bažnyčios priespaudą, ugdė lietuvių religinį ir tautinį sąmoningumą.

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai. Iš kairės: kunigas Vincentas Vėlavičius, kunigas Alfonsas Svarinskas, kunigas Sigitas Tamkevičius, kunigas Juozas Zdebskis, kunigas Jonas Kauneckas. 1979 m. liepos mėn. LYA nuotrauka.

Kauno arkivyskupo emerito S. Tamkevičiaus SJ 80-osioms gimimo metinėms paminėti skirtoje virtualioje parodoje eksponuojami Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) bei Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomi dokumentai ir fotonuotraukos, nušviečiantys kunigo S. Tamkevičiaus pogrindinę veiklą ir kovą už tikinčiųjų teises sovietų okupuotoje Lietuvoje, sovietinio saugumo vykdytą persekiojimą.

Kunigas Sigitas Tamkevičius Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje. LYA nuotrauka.
Kunigas Sigitas Tamkevičius tremtyje. Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Volodino kaimas. 1988 m. LCVA nuotrauka.
Kunigas Sigitas Tamkevičius (centre) Gedulo ir Vilties dienos minėjime. Kaunas. 1989 m. birželio 14 d. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Škirkaitė