Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. 
    O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. 
    Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! 
    Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: „Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“ 
    Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. 
    Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neuždega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda? 
    Radusi ji susivadina drauges bei kaimynes ir sako: 'Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi'. 
    Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“.

Skaitiniai E2 (449)

Fil 3, 3–8a: Tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu

Ps 105, 2–3. 4–5. 6–7. P.: Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis.

† Lk 15, 1–10: Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio


Liturginius skaitinius komentuoja s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šventajam Pauliui po atsivertimo nieko nebėra brangesnio už Kristaus Jėzaus pažinimo didybę – ar galėtume ką nors panašaus pasakyti apie save? Jėzus yra Pauliaus gyvenimo centras, jo Viskas – ar Jėzus yra mano gyvenimo ašis? Ką Jėzus reiškia man asmeniškai? Stabtelėkime ir šiandien pasvarstykime tą tikrovę: kas Jėzus yra man, ką Jis reiškia mano gyvenime?

Evangelijoje skaitome apie džiūgaujančius angelus, ne apie tūkstančius ar šimtus grįžtančių pas Dievą, atgailojančių, atsiprašančių, bet džiaugsmą dėl vieno, – kodėl gi? Nes kiekvienas mūsų yra ypatingas Viešpačiui, svarbus Dievui.

Kai Rašto aiškintojai ir fariziejai kritikuoja Jėzų: Jis priima nusidėjėlius ir su jais valgo“ – kokia mūsų širdies nuostata, kai matom benamius, alkoholiką, ar atjaučiam, esam jiems palankūs, padedam ar vengiam, kritikuojam ir nurašom kaip nevisaverčius žmones? Tačiau kaip tik tokiems žmonėms Jėzus reiškia savo palankumą sugrąžindamas jų orumą. Angelai džiūgauja dėl vieno atsivertėlio, bet jie nesidžiaugia, jeigu anuos žmones atstumiam. Galbūt primirštame, kad visi esam nusidėjėliai, kad kiekvienam reikalingas nuolatinis atsivertimas ir pastovus gydymas.

Melskime atgailos malonės sau ir kitiems, idant gytų mūsų abejingumo, kritikos padarytos žaizdos ir kad būtume ištikimesni Jėzaus ir vienas kitam bičiuliai, kad būtume atviri kaip Dievas mūsų brolių ir seserų reikmėms, kad visi galėtų patirti Dievo, mus mylinčio Tėvo gailestingumą ir meilę.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai