EPA nuotrauka

Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: „Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys: 'Štai ji čia arba ten!' Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“. 
    Jis tarė mokiniams: „Ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę Žmogaus Sūnaus dieną, ir nepamatysite. Jums sakys: 'Štai jis čia! Štai ten!' – Neikite ir nebėkite paskui juos! Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus. 
    Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam“.

 

Skaitiniai E2 (463)

Fm 7–20: Turėk jį jau ne kaip vergą, o kaip mylimą brolį

Ps 146, 7. 8–9a. 9bc–10. P.: Laimingas, kurį Dievas palaiko.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacek Paszenda SDB

Šiuolaikiniame pasaulyje yra didelis informacinis šurmulys. Yra visokių nuomonių, manipuliuojama duomenimis. Balta yra vadinama juoda arba balta vien todėl, kad taip – politiškai korektiška. Tas šurmulys liečia ir tikėjimą. Užtenka užeiti į knygyną arba pasinerti į internetą. Ką randame? Daugybę informacijos, kartais viena kitai prieštaraujančios. Rašo kiekvienas, kuris jaučiasi esąs teologijos žinovas. Turime Katalikų Bažnyčios pateiktą informaciją, bet ir kitų krikščioniškų Bažnyčių, nekalbant apie daugybę įvairių sektų, neaiškios kilmės judėjimų. Atsiranda ir kunigų, pasisakančių prieš popiežių ir Bažnyčios mokymą. Ir būk čia protingas, rask tiesą. Gal tokią situaciją Jėzus turėjo omeny?

Fariziejai įsivaizdavo Dievo Karalystę kaip politinę instituciją, dėl to norėjo žinoti, ar Jėzus yra šitos karalystės (suprask: valstybės) kūrėjas, ar jiems reikia laukti kito.

Jėzus atmeta tokį supratimą. „Dievo Karalystė jau yra tarp jūsų“, nes Jis, Dievo Sūnus, Išganytojas, yra su mumis. Dievo Karalystė – tai Jo buvimas ir veikimas mūsų gyvenime, mumyse. „Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena“ (Lk 7, 22). Ir nereikia ieškoti visur. Reikia atverti Jėzui savo širdį, reikia su Juo bendrauti, reikia Jam atiduoti savo širdį.

Bet kaip šitame informaciniame triukšme rasti tikrąjį kelią? Į kokią bažnyčią kreiptis, kokias knygas arba interneto svetaines skaityti? Jėzus ir apie tai pagalvojo: davė mums Petrą, uolą, ant kurios pastatė savo Bažnyčia, kad vestų žmones Dievo ir Jo Karalystės link saugiu keliu (plg. Mt 16, 18–19). Tai Petras ir jo įpėdiniai garantuoja saugų kelią. Dėl to ne bėgsiu pas vieną ar kitą, bet pasiliksiu prie mūsų laikų Petro, prie popiežiaus ir jo mokymo: kad nesuklysčiau, kad neprarasčiau tikro kelio ir pasiekčiau Dangiškąją Karalystę.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai