Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. 
    Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rachabos, Boozui gimė Jobedas iš Rutos, Jobedui gimė Jesė. Jesei gimė karalius Dovydas. 
    Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos. Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abijas, Abijui gimė Asafas, Asafui gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais. 
    Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis. Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė  Jokūbas. 
    Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju. 
    Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų. 
  

Skaitiniai KV (48)

Pr 49, 2. 8–10: Iš Judo nebus atimtas skeptras

Ps 72, 1–2. 3–4ab. 7–8. 17. P.: Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Bažnyčia pradeda antrą Advento laikotarpio pusę, kurioje liturgija didžiausią dėmesį skirs Viešpaties Jėzaus Gimimo istorijai. Aštuonias dienas būsime vedami per Šventosios Istorijos slėpinius, kol galiausiai pasieksime Betliejaus olą, kurioje išvysime Dievą tapusį kūnu.

Šiandien Evangelija mums pateikia Kristaus kilmės knygą, – savotišką vardų litaniją, prasidedančią Abraomu ir besibaigiančią Juozapu, – vyru Marijos, iš kurios gimė Kristus.

Nors egzegetai išnagrinėjo visą genealoginio sąrašo sandarą ir teologinius tikslus (Jėzus yra pažadėtasis Mesijas, Dovydo Sūnus), tačiau eiliniam klausytojui šis vardų raizgalynas primena telefonų knygos sąrašą.

Ką Kristaus kilmės knyga sako mums? Pirma, kad Dievas nenusileido iš Dangaus, kaip koks supermenas. Jis ruošė sau kelią per visas kartas nuo Abraomo iki Marijos iš Nazareto. Dievas nemėgsta skubos.

Antra, už kiekvieno šio vardo slypi žmogaus gyvenimo drama su klystkeliais ir sugrįžimais. Viešpats nepasirinko sau nepriekaištingų protėvių. Jis kaip tas mozaikos meistras, ir iš netikusių akmenėlių, sudėliojo didingą kūrinį.

Viešpats nenurašo nė vieno. Kiekvienas iš mūsų Jam esame reikalingas ir kiekvienas turime vietą Jo didingame išganymo plane, kurį visu aiškumu išvysime Laikų pabaigoje.

O Išmintie, išėjusi iš Aukščiausiojo lūpų, siekianti nuo vieno žemės krašto iki kito, veiksmingai visa valdanti; ateik ir išmokyk mus eiti suvokimo keliu.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai