Cathopic.com nuotrauka

Švęsdami Kūčias pažvelkime į dangaus kareivijų giedamą himną „Gloria“, kuriuo pasitinkamas Išganytojo gimimas. Kaip teigia kun. Mozė Mitkevičius, giesmė savitu būdu šlovina nesuvokiamą Dievo veikimą žmonijos ir kiekvieno giedančiojo istorijoje. Tai – lyg raktas, kuriuo skaitytojui atrakinama Geroji Naujiena ir leidžiama teologiškai perskaityti visa tai, kas bus toliau išdėstyta.

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Unsplash.com nuotrauka

Šis himnas nors trumpiausias savo apimtimi, teologiškai nėra mažiau svarbus. Simetrinė dviejų eilučių struktūra (Garbė aukštybėse Dievui / taika žemėje žmonėms) Dievą ir žmones nurodo kaip paskutinius eilučių elementus, tačiau turinio prasme pabrėžiama eudokia – mylimiems (Septuagintoje geros valios).

Lukas kalba apie Dievo geranoriškumą žmonėms. Eudokia – Dievo apsisprendimą ir santykį išreiškiantis žodis, siejamas ne su jausmu, bet su galutiniu Išganymo plano tikslu. Tai, kas Dievą verčia vienaip ar kitaip elgtis nėra tik Jo valia, bet Jo meilė. Todėl ir ši angelų giesmė nėra vien tik sveikinimo atviruko tekstas gimtadienio proga, bet esminio įvykio Išganymo istorijoje paskelbimas, kurio vienintelis motyvas yra Jo paties meilė.

Eudokia išreiškia Dievo judėjimą žmonijos link. Tai malonė, kuri nėra priklausoma nuo žmonių elgesio, jų moralės ar tikėjimo, bet visiškai laisva ir dovanojama veltui žemėje gyvenantiems žmonėms. Kas tie žmonės, kuriems dovanojama ši malonė? Izraelis? Visa žmonija? Išrinktieji? Į tai mėgina atsakyti jau ketvirtoji Luko vaikystės evangelijos giesmė Nunc dimittis.

Laukite tęsinio.

Himno Magnificat komentarą rasite čia.