Apaštalo Pauliaus atsivertimas. Michelangelo Merisi da Caravaggio 1601 m.

Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: 
   „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. 

Skaitiniai Š (32)

Apd 22, 3–16: Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Jėzaus vardo

   arba Apd 9, 1–22: Viešpatie, ką turiu daryti?

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ Senovės žydai, kaip ir daugelis visų laikų tikinčiųjų, dažnai neįžiūrėjo labai svarbaus dalyko: jie tikėjosi ir tikisi, kad Dievo siųstasis Mesijas įsteigs Dievo karalystę.

Tačiau Jėzus sako, kad atėjo ne įsteigti, o paskelbti Dievo karalystės. Įsteigimas reikštų, kad sukurtasis pasaulis ir žmogus yra nepajėgūs pasiekti Dievo norėto tikslo (reiškia, Dievas nepasiekė savo tikslo?), todėl turi ateiti ir vietoje žmogaus nuveikti, ko šis nepajėgia. Tuo tarpu Dievo Sūnus ne steigia, o skelbia Dievo karalystę. Pakviečia žmogų veikti pačiam, o kartu ir atveria jo akis, kad pamatytų Dievo didybę bei žmogaus prigimties grožį, kad karštai pamiltų dorybės gėrį, visu gyvenimu jam atsiduodamas.

Todėl Viešpats nesulaiko, nesuriša fanatiškai smurtaujančio Sauliaus, bet jį apšviečia, atveria jam akis, kad pamatytų, kur tikrasis gėris ir tiesa. Apšviečia ir Ananijo, ir Damasko krikščionių bendruomenės akis, kad ne priešą Sauliaus asmenyje matytų, o Dievo mylimą vaiką. Tai buvo ne tik džiaugsmingas, bet ir skausmingas praregėjimas, pirmiausia – Sauliui, o ir krikščionims. Tačiau regėdami Viešpatį, visi jie pajėgė atsiverti vieni kitiems ir pasukti Dievo karalystės keliu.

Ir mus Dievas kviečia ne steigti: pakrikštyti, privesti prie Komunijos, sutuokti, palenkti maldai ar apkabinėti šventais ženklais, o skelbti: žodžiu ir gyvenimu rodyti, koks nuostabus yra Dievas ir kaip savo gyvenimo paveikslu jį gali atspindėti  žmogus.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai