Katedros atšventinimas 1989 m. vasario 5 d. Virgilijaus Usinavičiaus nuotrauka / XXI amžius

Prieš 30 metų, 1989 m. vasario 5 d. buvo iškilmingai atšventinta Vilniaus arkikatedra. Kaip teigia kun. Saulius Bužauskas, šventovės savo gyvenimu panašios į žmones. Jos gimsta, auga, sensta, sužeidžiamos, gyja, keliasi, liūdi ir džiaugiasi. Kviečiame prisiminti Vilniaus arkikatedros kėlimosi ir gyjimo akimirkas.

1988 m. spalio 22 d. per Steigiamąjį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimą  paskelbta apie arkikatedros grąžinimą tikintiesiems. Spalio 23 d. anksti ryte Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos katedros durų. Šv. Mišių išvakarėje kun. Vaclovas Aliulis Sąjūdžio suvažiavime tarė žodį:

Pirmiausia paaiškinsiu dėl rytojaus ryto pamaldų. Televizija pranešė, kad bus Mišios Katedroje. (Šūksniai „Valio!“) Mūsų vyskupai nesutinka įžengti į Katedrą vienai valandai. Švęsime Katedroje pamaldas tada, kai ją atsiimsime ir pašventinsime. (Plojimai.) Rytoj rytą septintą valandą penkiolika minučių šv. Mišios bus prie uždarytų Katedros durų. Pamaldoms vadovaus Jo Eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius. (Ilgi plojimai.) 

Šv. Mišios prie tikintiesiems grąžintos Vilniaus arkikatedros 1988 m. spalio 23 d. Virgilijaus Usinavičiaus nuotrauka / XXI amžius

Šventovėje vyko restauravimo darbai, atstatytas altorius, sakykla, vyskupo sostas. 1989 m. vasario 3 d. visoje Vilniaus arkivyskupijoje iš anksto buvo paskelbta kaip pasninko ir atgailos diena. Vasario 5 d. Vilniaus arkikatedra iškilmingai atšventinta.

Arkivyskupas J. Steponavičius atgailos ir atsiprašymo ženklan prieš didįjį altorių atsigulė kryžiumi, tuo metu klierikų choras giedojo „Visų šventųjų litaniją“. Chorui giedant atgailos psalmes arkivyskupas J. Steponavičius naujai pašventino altorių, arkikatedros sienas.

Arkiv. J. Steponavičius 1989 m. vasario 5 d. šventina Arkikatedrą. ELTOS nuotrauka
Vyskupas J. Steponavičius sako pamokslą, kairėje  kun. Vaclovas Aliulis. 1989 m. vasario 5 d.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Julijonas Steponavičius, koncelebravo vyskupai Antanas Vaičius, Juozas Preikšas, Panevėžio vyskupijos valdytojas prelatas Kazimieras Dulksnys, buvęs Vilniaus arkivyskupijos valdytojas prelatas Algirdas Gutauskas, Kauno Kunigų seminarijos rektorius kun. Viktoras Butkus.

1989 m. kovo 4 d. į arkikatedrą buvo iškilmingai perneštas karstas su šv. Kazimiero palaikais.

Šv. Kazimiero relikvijų sugrąžinimas į Vilniaus katedrą, priekyje – kardinolas V. Sladkevičius, viduryje – arkivyskupas J. Steponavičius. 1989 m. kovo 4 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus archyvo nuotrauka
Į pašventintą Šv. Kazimiero koplyčią grąžinami šv. Kazimiero palaikai. 1989 kovo 4 d. Virgilijaus Usinavičiaus nuotrauka / XXI amžius

1993 m. buvo atstatytos skulptūros ant Katedros fasado (skulptorius Stanislovas Kuzma). 

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas per Vilniaus arkikatedros atšventinimo 25-metį kalbėjo:

Tėvas Vaclovas Aliulis, prieš atšventinimo iškilmę kalbėjęs šioje Katedroje susirinkusiems žmonėms, priminė, kad „Katedra – tai mūsų tautos istorijos barometras. Kai šviesu krašte, šviesu ir Katedroje, o kai tamsu krašte – tamsu ir Katedroje. Per istoriją ji buvo dažnai niokojama, bet visada, kai atsikurdavo kraštas, atsikurdavo ir Katedra.“

Ši Mindaugo, Jogailos ir Vytauto statyta Katedra yra glaudžiai susijusi su mūsų vyskupijos įsteigimu. Amžiams bėgant šventovė patyrė daug blogio, buvo daug kartų perstatyta, 1949 metais okupacinės valdžios nusavinta ir, kaip daugelis kitų iš tikinčiųjų atimtų bažnyčių, apvogta ir išniekinta. Glaudų Katedros ir vyskupo ryšį paliudijo vyskupo Steponavičiaus tremtis – tikintieji neteko ir vyskupo, ir Katedros. 1988 metais, Atgimimo pradžioje, Katedra buvo sugrąžinta tikintiesiems. Suremontuota ir atgavusi dalį nusavintų liturginių reikmenų, 1989 vasario 5 d. ji buvo atšventinta. Kad Katedra būtų atkurta, reikėjo daug dirbti. Buvo atstatytos nuo stogo nugriautos šventųjų statulos, kurios ne tik puošia pastatą, bet ir kreipia miesto gyventojų bei svečių žvilgsnius dangiškosios tikrovės link. 

Nuotraukos autorius Andrius Ufartas/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Parengta pagal katedra.lt, XXI amžiaus ir archyvinių bernardinai.lt tekstų medžiagą