Persiyrę per ežerą, Jėzus su mokiniais pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. 
    Jiems išlipus iš valties, žmonės tuojau pažino Jėzų, paskelbė visai apylinkei ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo.

Skaitiniai E1 (61)

Pr 1, 1–19: Dievas tarė – taip ir įvyko

Ps 104, 1–2a. 5–6. 10. 12. 24. 35c. P.: Tegu Viešpats džiaugiasi savo kūryba.


Evangelijos skaitinį komentuoja s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandien Lurdo Švč. Mergelės Marijos šventė ir Pasaulinė ligonių diena. Gerai žinoma Lurdo istorija ir daugybė ten vykstančių stebuklų. Šiandien Mišiose skaitomoje Evangelijos ištraukoje taip pat girdime apie Jėzaus padarytus išgydymo stebuklus. Pasakojama, kad kur tik Jėzus ėjo – kaime, mieste, vienkiemiuose – žmonės nešė prie Jo sergančiuosius, kurie troško paliesti bent Jo drabužio kraštelį, ir evangelistas Morkus mums sako, kad, kas tik paliesdavo, pasveiko.

Negyvename Jėzaus laikais ir galbūt neišgalime nukeliauti į Lurdą, ieškodami pagijimo, tačiau Jėzus gali suteikti sveikatos kiekvienam, meldžiančiam Jį Lurdo Švenčiausiosios Mergelės Marijos, mūsų dangiškosios Motinos užtarimu.

Kiekvieną dieną per Mišias pas mus ateina Jėzus, mes ne tik paliečiame Jo apsiausto kraštelį, bet Jis pats ateina pas mus, kad būtų mūsų draugu, bičiuliu. Tais ypatingo artumo momentais priėmę Viešpatį kuo ilgiau pasilikime su Juo ir atsiverkime Jo gydančiam prisilietimui bei meilei. Tai brangios akimirkos, apie kurias šventasis Jonas Paulius II kalba savo „Nenusileidžiančios saulės giesmėje“:

Tuomet – stebuklas

perkeitimas

Tu tapsi manimi

o aš – per Eucharistiją – Tavim...

Ar branginam didžią Eucharistijos dovaną?
Ar suvokiame, kad tais brangiais Komunijos momentais Jėzus ir aš tampame viena?

Šiandien su visa Bažnyčia melskimės už ligonius ir už pasaulį, kuris serga nuo įvairiopo mus supančio blogio. Dievo Dvasia teatnaujina pasaulio veidą ir tesustiprina, tegydo sielas bei kūnus tų, kurie kenčia. Melskime Švenčiausiąją Mergelę, mūsų dangiškąją Motiną, suvienyti mūsų maldas su savosiomis.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai