Jėzus kalbėjo: 
    „Melsdamiesi  nedaugiažodžiaukite, kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip, kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. 
    Todėl melskitės taip: 
   'Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas  teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. 
    Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. 
    Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“.

Skaitiniai KV (125)

Iz 55, 10–11: Mano žodis įvykdo, ko noriu

Ps 34, 4–5. 6–7. 16–17. 18–19. P.: Iš visų nelaimių Viešpats gelbi teisiuosius.


Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Kokia turėtų būti malda? Ar ji priklauso nuo žodžių gausybės? Šiandien Jėzus atsako į tokius klausimus.

Iš tiesų, maldoje nereikia viso dėmesio sutelkti tik į žodžius. Labai dažnai žodžiais kalbame viena, juos tuščiai išberiame tarsi į sieną, o širdis toli nuo tų žodžių. Prašome, o tuo tarpu patys jau žinome, ką darysime be Dievo įsikišimo. Vargiai tokį žodžių kratinį galėtume vadinti malda.

Jėzus moko to vengti. Jėzus moko mus melstis labai paprastai. Tiesiog prisiminti, kad esame Tėvo vaikai, kad priklausome nuo Jo. Kad turime nepamiršti, jog Jis ir paglosto galvą, ir pagrūmoja, ir pataria, ir netgi pasitiki mumis. Kad Jo vardas apima viską, nes tai yra Dangaus ir Žemės pradžia. Kad visatoje esame ne carai, bet tik tie, kuriems daug patikėta.

Kai keliame žvilgsnį į Tėvą, turime nebijoti tiesiog atspindėti Jo veidą: kai kažkas ieškos duonos ir pastogės – tiesiog būti ja; kai prašys atleidimo – tiesiog prisiminti, jog mums jau daug atleista, ir mokytis tą daryti be ribų, kaip Tėvas: kai patirsime pagundų – nebijoti slėptis Tėvo šešėlyje, ten, kur saugu ir gera.

Tad vietoj daugybės žodžių mokykimės kartu su Jėzumi tarti vieną: Tėve. Ir į Jį sudėti viską.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai