Unsplash nuotr.

  Jėzus kalbėjo: 
    „Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. 
    Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: `Nežudyk', o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: `Pusgalvi!' turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 'Kvaily!', tas smerktinas į pragaro ugnį. 
    Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį  tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną. 
    Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.

Skaitiniai KV (131)

Ez 18, 21–28: Nejaugi aš trokštu, kad mirtų kaltasis? Ar jis neliks gyvas, jei atsivers?

Ps 130, 1–2. 3–4ab. 4c–6. 7–8. P.: Jei vis nedorybes minėsi, Viešpatie, Viešpatie, kas begalės išsiteisint?!


Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Gavėnia – tobuliausias širdies reabilitacijos metas. Kai pagalvoji, nėra lengva tvarkytis su savo paties širdimi. Ten juk galima rasti visko. Paguoda yra ta, kad ir jai reikia to atsistatymo, apvalymo proceso. O jį dovanoti gali tik gavėnia.

Mūsų širdys dažnai būna sužeistos nesantaikos savo pačių aplinkoje. Kaip dažnai mes negalime pažiūrėti savo broliui ar sesei į akis, kaip dažnai nepriimame jų minties ar žodžio. Manome, kad teisūs esame tik mes, taip pasisavindami galimybę ir kitiems būti Dievo valios įrankiais.

Norime, kad Dievas padėtų, gelbėtų vien tik mus? Tačiau ar tai įmanoma? Jėzaus atsakymas į šį klausimą tikrai nedviprasmiškas. Vieni ir patys sau mes nebūsime išganyti. Būsime išganyti tik būdami su broliu ar sese.

Todėl iš tiesų prasmingas žingsnis atgal. Brolio ar sesers namų link. Prasmingai žodžiai: „Atsiprašau, atleisk“. Jie turi būti mūsų gyvenimo, mūsų padėkos Dievui palydovai.

Dovanos ir aukos gali būti puošniausios ir gražiausios, tačiau jos liks tik kauke, jeigu jas lydės ambicijos, pyktis, neatleidimas. Pati mažiausia auka, iniciatyva Dievui yra daug svarbesnė. Ji aukojama iš meilės, susitaikius, paėmus savo artimą už rankos.

Tad jei to nepadarėme – ryžkimės šiandien ir dabar bent jau pradėti tą daryti. Susitaikymas – nėra lengvas procesas. Tačiau įmanomas. Gavėnia – puikiausias tam metas.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai