Prie Jėzaus priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ 
    Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų. 
    Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. 
    Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu'. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. 
    Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: 'Atiduok skolą!' Puolęs ant kelių, draugas maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu'. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. 
    Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. 
    Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas  tarė: 'Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanoju, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. 
    Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“.

Skaitiniai KV (158)

Dan 3, 25. 34–43: Priimk mus: ateiname su skaudama širdimi ir nuolankūs

Ps 25, 4bc–5ab. 6–7bc. 8–9. P.: Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas.


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Šios dienos Evangelijos ištraukoje, apaštalas Petras stengiasi nustatyti tarpusavio santykių koeficientą – kiek kartų yra gana atleisti? Jis nori žinoti, iki kada gali būti atlaidus ir gailestingas, o tą limitą išeikvojus, – imtis kitokių priemonių paveikti savo skolininką. Labai praktiška ir graži idėja, kuri puikiai palengvintų mūsų kasdienybės bendravimus.

Tačiau Jėzus nebuvo toks praktiškas ir supratingas ir Petro pasiūlyta kartelę (7 kartai) iškelia iki neregėtų aukštumų (77 kartai), arba išvertus iš biblinės kalbėsenos – beveik visada.

Pateiktame palyginime Jėzus puikiai atskleidžia, kad patirtas gailestingumas turi pasireikšti irgi gailestingumu: aš esu gailestingas, nes ir manęs buvo pasigailėta. Karalius, dovanojęs tarnui neįsivaizduojamai didžiulę skolą, tikisi, kad ir šis bus dosnus savo draugui, skolingam menką sumelę. Deja, ne visada gerais pavyzdžiais pasekama.

Viešpats kviečia visuomet, kai mums sunku atleisti dideles ar mažas skriaudas, prisiminti, jog mums atleista daug daugiau ir nuolat atleidžiama: visos mūsų nuodėmės, drungnumas, neištikimybė...

Jeigu Jis turi su mumis kantrybės, kodėl mes neturėtume elgtis taip pat su kitais ?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai