Paskutinis teismas (detalė). Fra Angelico, 1431 m.

Jėzus žydams sakydavo: „Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš darbuojuosi“. 
    Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šeštadienio, bet ir vadino Dievą savuoju Tėvu, tuo būdu lygindamas save su Dievu. 
    Į šį kaltinimą Jėzus jiems atsakė: 
    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; ir ką bedarytų Tėvas, lygiai daro ir Sūnus. Nes Tėvas myli Sūnų, ir parodo jam visa, ką pats daro. Ir jam parodys dalykų, dar didesnių už šituos, kad jūs stebėsitės. 
    Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs. Ir nieko Tėvas neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą. Kas negerbia Sūnaus, tas negerbia jį siuntusio Tėvo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusiu tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. 
    Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ateis valanda,– ir dabar jau yra,– kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą ir kurie išgirs, tie atgis.  Kaip Tėvas turi gyvybę savyje, taip davė ir Sūnui turėti gyvybę savyje. Jis taipogi suteikė jam galią teisti, nes jis – Žmogaus Sūnus. 
    Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą. 
    Iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu, ir mano teismas teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs“.

Skaitiniai KV (179)

Iz 49, 8–15: Tave padarysiu sandora tautai, kad šaliai padėtum atsistoti ant kojų

Ps 145, 8–9. 13cd–14. 17–18. P.: Viešpats švelnus, maloningas.

† Jn 5, 17–30: Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs


Mano tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš darbuojuosi (Jn 5, 17).

Tradiciškai dangus vaizduojamas kaip vieta, kur angelai ir šventieji sėdi su arfomis rankose ir gieda giesmes. Bet čia kažko trūksta, ypač turint omeny, kaip tvirtai mūsų tikėjimo protėviai yra susieti su mumis, kurie dar esame žemėje. Dangus turėtų būti labai aktyvi vieta – ten Dievas, taip pat ir Jo vaikai nuolat veikia.

Tris kartus šioje pastraipoje Jėzus pradeda savo žodžius dvigubu teigimu „Amen, amen“ – „Iš tiesų, iš tiesų“. Suprantama, taip sakydamas, Jis nori atkreipti dėmesį į kai ką labai svarbaus. Pirmiausia Jis pareiškia, kad nieko nedaro iš savęs, Jis daro vien tai, ką mato darant Tėvą (plg. Jn 5, 19). Taigi visi Jo gydymo, atleidimo, gailestingumo veiksmai atspindi tai, ką šiuo metu danguje daro Tėvas. Vadinasi, tavo Tėvas visada žiūri į tave gailestingu žvilgsniu. Jis nuolat darbuojasi, kad dangiška ramybė įsilietų į tavo gyvenimą.

Antrą kartą Jėzus tuos žodžius pakartoja sakydamas, kad tas, kuris Jo žodžių klausosi ir Jo Tėvą tiki, nebus pasmerktas, o turės amžinąjį gyvenimą (plg. Jn 5, 24). Šie žodžiai skirti ne tik Jėzaus laikų žmonėms, bet visiems. Taigi dangus yra pripildytas pirma mūsų išėjusiųjų maldų, taip pat ir mūsų artimųjų maldų. Jie meldžiasi, kad ir mes priimtume amžinojo gyvenimo dovaną. Jie mus drąsina, tikina, kad ir mes galime ateiti į šią vietą, kur kiekvienas nuosprendis yra panaikintas ir kiekvienas yra pripildytas Dievo šlovės.

Trečią kartą Jėzus tuos žodžius ištaria sakydamas, kad tie, kurie išgirs Jo balsą, prisikels gyventi (plg. Jn 5, 25). Dievo Sūnus, atsisėdęs į sostą danguje, ir dabar tebekalba mums. Jis kviečia mus, teikdamas mums savo išmintį, viltį, padrąsinimą. Ir sulig kiekvienu Jo ištartu žodžiu mes atgyjame!

Paskirk šiandien šiek tiek laiko įsivaizduoti dangų kaip neišsenkančios gyvybės vietą. Išgirsk savo Tėvo, meilingai rodančio tau kelią, žodžius. Įsivaizduok Jo angelus, įdėmiai žvelgiančius į tave ir tavo mylimuosius. Įsivaizduok šventuosius, besimeldžiančius už tave ir tave drąsinančius. Tu nesi vienas – visas dangus yra su tavimi!

Tėve, atleisk man už mintis, kad Tu esi toli nuo manęs. Ačiū, kad atnešei dangaus malonę į mano gyvenimą.

„ŽODIS tarp mūsų“

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai