Jėzus ir Nikodemas. Henry Ossawa Tanner (1859-1937)

Jėzus kalbėjo Nikodemui: 

    "Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, - žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liudijimo neklauso. O kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas teisus, nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam Dvasią be saiko. Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas. Kas tiki Sūnų, įgyja amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti - gyvenimo nematys: virš jo kybos Dievo rūstybė". 

Skaitiniai KV (222)

Apd 5, 27–33: Mes esame tų įvykių liudytojai, taip pat ir Šventoji Dvasia

Ps 34, 2. 9. 17–18. 19– 20. P.: Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo. / Aleliuja.


Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienos skaitiniai pasakoja apie Jėzaus liudijimą: apaštalai teismo taryboje klausiami, kodėl ir toliau skleidžia tiesos mokslą. Mokinių atsakymas paprastas: klusnumas Dievui yra pirmiau už klusnumą žmonėms. Nuostabus atsakymas.

Atsigręžkime į save ir klauskime: ar laikomės Dievo įsakų? Ar mums daro įtaką pasaulio požiūris? Kompromisas, pasidavimas baiminantis, kad nebūsime priimti, kad išsiskirs mūsų požiūriai – visa tai naikina žmogiškąsias tiesos, meilės, lygiavertiškumo ir kitas vertybes. Nesibijokime pasisakyti už tikrąsias vertybes, už Dievo tiesą, meilę ir teisingumą. Tėra vienas įstatymas, Dievo ir artimo meilės įstatymas, visa kita turėtų padėti išpildyti jį. Tai ramybės ir santarvės kelias.

Evangelijoje girdime apie Jono Krikštytojo liudijimą. Visi mokiniai, taip pat ir mes, bėgant amžiams, kviečiami pateikti liudijimą: Jėzus yra išrinktasis, Jis yra tasai, kuris atėjo pagydyti mūsų atkritimo, mūsų žaizdų, teikdamas ramybę ir vesdamas į Dievo meilę.

Visi krikščionys pašaukti liudyti, taip pat ir mes. Galime klausti – kaip? Savo gyvenimu. Prisiminkime, kad apie pirmuosius krikščionis buvo sakoma: kaip jie myli vienas kitą. Ir žmonės buvo patraukti prisidėti prie liudijimo. Vėlgi patsai Jėzus sakė: iš jūsų tarpusavio meilės visi pažins, kad esate mano mokiniai. Esame kviečiami savo gyvenimu – meilės, atjautos, atlaidumo ir gerumo gyvenimu liudyti Jėzų šiandieniam pasauliui.

Turėdami laiko dar kartą skaitykime šiandienos Dievo Žodį ir pasilikime maldoje prašydami Jėzaus parodyti mums, kaip savo gyvenime galėtume konkrečiai liudyti Jį.

Melskime už daugybę žmonių, kurie ieško savo gyvenimo prasmės, lai Dievo Dvasia patraukia juos prie savęs per gyvenimo liudijimą tų, kurie yra šalia.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai