Šv. Pilypas. Peter Paul Rubens, c. 1611. Vikipedia com. nuotr.

Jėzus tarė Tomui:
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“.
Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“.

Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: 'Parodyk mums Tėvą'?! Nejau tu netiki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų!

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu“.

Skaitiniai Š (79)

1 Kor 15, 1–8: Viešpats pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams

Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas. 


Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Pirmajame skaitinyje šventasis apaštalas Paulius aiškina žmonėms Evangeliją, kurią yra paskelbęs. Paulius gerai suprato, kaip greitai mes pamirštame, tai taip žmogiška. Šis klausimas yra ir mums: kaip tvirtai mes asmeniškai esame įsišakniję tikėjime? Kokia mūsų sakramentinė praktika? Šiandien tinkamas metas savęs to paklausti ir galbūt atnaujinti pasiryžimą gyventi Dievui.

Evangelijoje Pilypas, kurio šventę šiandien minime, prašo Jėzaus jam ir mokiniams parodyti Tėvą. Jėzaus atsakymas gali nuskambėti keistai, tačiau tai įstabi tikrovė: „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą.“ Evangelinės žinios šerdis sutelkta šiame sakinyje, šiuose žodžiuose. Jėzus ir Tėvas yra viena. Jėzus yra įsikūnijęs Žodis, Jis yra Dievas. Kasdien Viešpaties angelo maldoje kartojame: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai, ko Jėzus prašo apaštalus, to paties prašo ir mus: Juo tikėti ir pasitikėti. Tai, ką pažadėjo apaštalams, pažada ir mums: Jis pažada Šventąją Dvasią. Tikėdami ir pasitikėdami jūs darysite didžius darbus, nes visa, ko prašote Jėzaus vardu, Tėvas suteiks.

Iškeliaudamas iš šio pasaulio Jėzus savo mokiniams paliko misiją, kuri perduota ir mums: liudyti Dievo artumą savo meilės gyvenimu ir kitiems parodyti Dievo veidą ir širdį. Kitaip tariant, „būti Jėzumi“ šiandieniame pasaulyje. Tokia buvo mokinių pasiuntinybė, tokia yra mūsų užduotis. Šiandienos Dievo Žodis sodrus ir gera dar kartą skaityti pasiliekant maldoje, klausantis širdimi. Dėkokime Dievui už Jo meilės dovanas mums ir melskime už visus kenčiančius, kad jie atrastų ramybę Jėzuje, kuris kiekvieną didžiai myli.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai