Tiberiados ežeras. www.gliscritti.it nuotr.

Atėjus vakarui, mokiniai nusileido prie ežero, sulipo į valtį ir plaukė kitapus ežero, į Kafarnaumą. Jau sutemo, o Jėzus vis dar nebuvo grįžęs pas juos. Ežeras bangavo, nes pūtė smarkus vėjas. 
    Nusiyrę nuo kranto dvidešimt penkias - trisdešimt stadijų, jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi ir besiartinantį prie valties. Jie išsigando. O jis sako: "Tai aš. Nebijokite!" Jie norėjo jį pasiimti į valtį, bet valtis netrukus priartėjo prie kranto, į kurį jie yrėsi. 

Skaitiniai KV (227)

Apd 6, 1–7: Jie išsirinko septynis vyrus, pilnus Šventosios Dvasios

Ps 33, 1–2. 4–5. 18–19. P.: Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim. / Aleliuja.


Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienos skaitiniuose skamba pasitikėjimo tema. Pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų girdime apie augantį tikinčiųjų skaičių. Apaštalams kyla sunkumų vykdyti savo tarnystės ir skelbimo misiją. Todėl jie sušaukia susirinkimą, išrenka tinkamus žmones ir patiki jiems dalį savo misijos, idant Dievo darbai būtų tęsiami dėl didesnio gėrio. Gyvenimo reikmės mus lenkia pasitikėti kitais, idant palaikytume pusiausvyrą ir tvarką – tai gyvenimo dalis. Tačiau atsisakyti kontrolės ir pasitikėti ne visada lengva, ypač kai esame bejėgiai ir nesaugiai jaučiamės. Šiandienė Evangelijos ištrauka pateikia tokį pavyzdį. Mokiniai valtimi keliasi į kitą krantą, Jėzaus nėra ir ežeras neramus. Mokiniai išsigandę, kai regi prie jų besiartinantį Jėzų. Kaip dažnai mums tenka patirti beviltiškas situacijas, kai viskas atrodo prarasta, be vilties ir jokios išeities. Mūsų gyvenimo valtį blaško audra, supa tamsybės ir nėra jokių atsakymų. Tačiau atsakymas yra Jėzus, šaukimės Jo ir Jis ištars: nebijok, tai aš esu šalia tavęs. Kaip giedama viename himne: Jis laiko savo rankoje visą visatą, Jis laiko savo rankoje tave ir mane.

Tokia yra kiekvieno iš mūsų tikrovė: Dievas laiko mus savo rankoje visuose sunkumuose. Kreipkimės į Jį ir Jis atsilieps, kaip atsiliepė apaštalams: Tai aš. Nebijokite.

Dėkokime Dievui už Jo meilę ir rūpestį mumis. Lai visi, patiriantys sunkumų, atras paguodą meilingame Jėzaus artume.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai