pixabay.com nuotr.

Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. 
    Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame kartu su tavimi“. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nepagavo. 
    Rytui auštant, ant kalno pasirodė bestovįs Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko valgyti?“ 
    Tie atsakė: „Ne“. 
    Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite“. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. 
    Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, – mat buvo neapsirengęs, – ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto – maždaug už dviejų šimtų mastų – ir atitempė tinklą su žuvimis. 
    Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį, ir duonos. Jėzus tarė: „Atneškite ką tik pagautų žuvų“. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso šimtą penkiasdešimt tris. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies. 
    Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių.

----------------------------------------

    [Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos?“ 
    Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“. 
    Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano avinėlius“. 
    Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ 
    Tas atsiliepė: „Taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu“. 
    Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano aveles“. 
    Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ 
    Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“, ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu“. 
    Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis. 
    Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, – kitas tave perjuos ir ves, kur nenori“. 
    Jis taip pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui mane!“ ]

Skaitiniai ABC (512)

Apd 5, 27b–32. 40b–41: Mes esame tų įvykių liudytojai, taipogi ir Šventoji Dvasia

Ps 30, 2. 4. 5–6. 11. 12a. 13b. P.: Viešpatie, mane tu iš priešo rankų ištraukei. / Aleliuja.

Apr 5, 11–14: Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir lobį


Sekmadienio homilijos autorius - kun. Virginijus Česnulevičius

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai