EPA nuotrauka

 Numazgojęs mokiniams kojas, Jėzus kalbėjo: 
    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją. – Jeigu tai suprantate, būsite laimingi taip elgdamiesi. 
    Deja, aš tai sakau ne apie visus. Aš žinau, ką esu išrinkęs, bet turi išsipildyti Rašto žodžiai: „Tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi man įspirti“. Sakau jums jau dabar, prieš įvykstant, kad įvykus tikėtumėte, jog Aš Esu. 
    Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs“. 
 

Skaitiniai KV (252)

Apd 13, 13–25: Iš Dovydo palikuonių Dievas išvedė gelbėtoją Jėzų.

Ps 89, 2–3. 21–22. 25. 27. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius. / Aleliuja.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzus kalba apie savo išdaviką, kuris buvo Jo mokinys, paties Jėzaus pasirinktas. Tačiau Judo išdavystės Jis nelaiko pralaimėjimu ar savo pasirinkimo klaida, tas dalykas buvo jau senovėje išpranašautas, žmonėms apreikštas, juo labiau pačiam Dievui žinomas. Toji išdavystė nėra Jėzaus pralaimėjimas, o paties išdaviko pražūtis. Dievui visa seniai žinoma ir Jo išganymo planas vyksta nepaisant bet kokių galybių pasipriešinimo. Palaimintas, kuris darbuojasi vykdydamas Dievo planus, ir vargas tam, kuris jiems priešinasi.

Jėzus paaiškina Judo tragediją: šis norėjo padaryti „kaip geriau“, teologai ir įvairūs aiškintojai suranda įvairiausių versijų, kodėl Judui galėjo atrodyti protingiausia išduoti Jėzų, tačiau pats Jėzus sako: „Tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją.“

Jėzus, apaštalų ir visos Bažnyčios mokytojas, vykdo paties Dievo valią, įgyvendindamas Jo planus žemėje. Todėl nieko išmintingesnio, kaip Jėzaus parodytas teisingumo, meilės ir ištikimybės kelias, nėra ir negali būti. Todėl tikintysis turi atpažinti ir priimti Jėzaus pasiuntinį, tuo priimdamas patį Viešpatį.

Mes tiesiogiai nematome Dievo, tačiau galime atpažinti tuos, kurie eina Dievo keliais, skelbia Jo žinią ir neša Jo malonę. Turime stotis su jais ir kartu vykdyti Jėzaus darbus, tapdami tikraisiais Jo mokiniais. Taip į žmonių bendruomenę ateina pats Dievas.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai