Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Dabar išeisiu pas tą, kuris yra mane siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia: „Kur eini?“ Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. 
    Jis ateis ir parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Dėl nuodėmės, – kad netiki manimi. Dėl teisybės, – kad aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsit. Dėl teismo, – kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas“. 
  

Skaitiniai KV (275)

Apd 16, 22–34: Tikėk Viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai

Ps 138, 1–2a. 2bc–3. 7c–8. P.: Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. / Aleliuja.


Komentaro autorius - kun. Vytautas Sadauskas SJ

Kiekvienas išsiskyrimas yra skausmingas. Kai vaikai užauga ir rengiasi palikti tėvų namus, jie leidžia suprasti, kad toks žingsnis – tai brandos ženklas. Tai nėra santykių nutraukimas, o jų kilstelėjimas į naują lygį. Nuo šiol jie jau nebe maži vaikai, už kuriuos atsako tėvai, bet lygiaverčiai asmenys, pasirengę prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą.

Jėzus tą patį sako savo mokiniams: „Jums gerau, kad iškeliauju“. Jis nenutraukia santykių su jais, bet žada pakylėti juos į naują lygį – žada atsiųsti savo Dvasią, kuri toliau ves juos.

Jėzaus mokiniai yra Tėvo meilės pasiuntiniai priešiškame ir netikinčiame pasaulyje. Ši misija iš jų pareikalaus kovos, todėl reikalinga Šventosios Dvasios pagalba, skatinanti veikti drąsiai ir atsakingai, priimti sprendimus prisidedančius prie bendrojo gėrio.

Tikrieji mokiniai liudija Tėvo meilę žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu. Popiežius Paulius VI sako: „Pirmoji evangelizacijos priemonė Bažnyčioje yra liudijimas autentiško krikščioniško gyvenimo, kuris yra suvienytas su Dievu ir nesugriaunamas, ir tuo pat metu visiškai pašvęstas artimui. Neseniai vienai pasauliečių grupei sakėme, kad šiandien žmogus labiau klausosi liudytojų nei mokytojų, o jeigu jis paklūsta mokytojams, tai daro todėl, kad yra skatinamas jų liudijimo“.

Koks mano santykis su Dievu? Kaip bendradarbiauju su juo?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai