Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.

Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos pasveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko:
„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.

O Marija prabilo:
„Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas!
Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.

Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.
Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.

Skaitiniai Š (89)

Sof 3, 14–18: Viešpats, Izraelio karalius, tavo viduje

   arba Rom 12, 9–16b: Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą

Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6. P.: Didis tavy Izraelio Šventasis.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Ši evangelija – tai gyvybės evangelija. Popiežius Jonas Paulius II rašė: „Asmens vertė nuo pradėjimo momento yra šenčiama Mergelės Marijos ir Elzbietos susitikime, ir dviejų kūdikių, kuriuos jos nešioja įsčiose, artume“.

Evangelija verčia klausti: kaip galėtume puoselėti gyvybė kultūrą, kuri skatina rūpintis dar įsčiose esančiais kūdikiai ir žmonėmis, kaip Elzbieta, pasiekusiais savo brandą.

Popiežius Benediktas XVI pastebi, kad Magnificat supinta iš Šventojo Rašto nuotrupų, nuotrupų paimtų nuo Dievo žodžio stalo. Mums akivaizdu, kaip puikiai Marija pažįsta Dievo žodį, nes savo mintį lengvai išreiškia Šventojo Rašto posakiais. Ji kalba ir mąsto Dievo žodžio šviesoje. Dievo žodis tampa jos pasauliu, jos žodžiai kyla iš Dievo žodžio. Marija yra visiškai įkvėpta Dievo žodžio, todėl ji tampa Įsikūnijusio Žodžio Motina.

„Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai“ (Kol 3, 16) - sako apaštalas Paulius. Ar Dievo žodis įkvepia mane? Ar jis neša vaisių mano gyvenime?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai