Pixabay nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Iš tiesų. Iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. 
    Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu. Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jus, – juk patsai Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. 
    Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą“.

Skaitiniai KV (291)

Apd 18, 23–28: Apolas iš Raštų įrodydavo Jėzų esant Mesiją

Ps 47, 2–3. 8–9. 10. P.: Dievas – visos žemės Valdovas! / Aleliuja.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Jėzaus prisikėlimas viską keičia. Tą dieną, kai mokiniai išvys prisikėlusį Jėzų, jie bus ne tik apimti nepaprasto vienybė su Dievu džiaugsmo; tą dieną jie nieko nebeklausinės.

Pradžioje mokiniai daug klausinėjo Jėzų apie jo iškeliavimą ir grįžimą pas Tėvą. Bet po prisikėlimo jie daugiau to nedarys, nes, veikiant „tiesos Dvasiai“, jie iš tiesų pažins Jėzų ir jo kryžiaus prasmę.

Prisikėlęs Jėzus, veikiant Šventajai Dvasiai, trauks mokinius į bendrystę su Tėvu, o tokios bendrystės ženklu bus jų malda Tėvui Jėzaus vardu. Išganytojas tokią maldą skatina ir jau trečią kartą sako, kad malda bus išklausyta. Melstis Jėzaus vardu reiškia melstis vienybėje su tuo, kuris visiškai pakluso Tėvo valiai. Tai reiškia melstis ir trokšti, kad Tėvo valia išsipildytų. Jei mokiniai prašys, jie gaus. Vienybėje su Jėzumi ir vadovaujant meilės Dvasiai, mokiniai pažins tikrąjį džiaugsmą, kylantį iš dalyvavimo dieviškame gyvenime.

Mes esame kviečiami nuolat augti tikėjime. Tikėjimas nėra tik proto pritarimas apreikštoms tiesoms, bet savo gyvenimo dovanojimas prisikėlusiam Jėzui ir nuolatinis įsiklausymas į Šventosios Dvasios įkvėpimus.

Pradžioje mokinių tikėjimas Jėzumi buvo nebrandus ir svyruojantis. Tačiau Jėzaus meilė atvėrė juos Tėvo meilei. Tikėjimui bręstant mes vis labiau suvokiame Jėzaus pergalę prieš nuodėmę ir leidžiame, kad ši tikėjimo galia formuotų mūsų gyvenimus. Todėl apaštalas Jonas rašė: „O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?“ (1 Jn 5,5).

Kaip pasireiškia tikėjimo galia mano gyvenime?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai