Pakėlęs akis į dangų, Jėzus bylojo: 
    „Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena, kaip ir mes. Kol buvau su jais – tavo man pavestaisiais, – aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui; išsaugojau juos, ir nė vienas jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, – ir taip išsipildė Raštas. 
    Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulius jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. 
    Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa“. 

Skaitiniai KV (298)

Apd 20, 28–38: Pavedu jus Viešpačiui, kuris turi galią jus išugdyti ir duoti paveldėjimą

Ps 68, 29–30. 33–35a. 35b–36c. P.: Pasaulio valstybės, giedokite Dievui! / Aleliuja.


Komentaro autorius - Robertas Urbonavičius

Toliau apmąstome Kristaus Aukščiausiojo Kunigo maldą, kuria Jisai kreipiasi į savo Tėvą, prašydamas saugoti, globoti ir ginti mokinius. Koks Mokytojo motiniškas rūpestis tais, kuriuos Jis palieka pasaulyje.

Prisiminkime, kad šią maldą Viešpats kalba likus akimirkai iki Jo suėmimo ir kančios pradžios, tačiau negirdime nei vieno prašymo už save, vien nuoširdus susirūpinimais tais, kurie pasilieka.

Kaip tai skiriasi nuo Kaino atšiaurios replikos Dievui: „Ar aš esu savo brolio sargas?“ (Pr 4, 9). Ši Kaino dvasia yra kiekviename iš mūsų, nepaisant to, kokie geri esame ar norėtume būti. Pasirūpinti savimi, savo reikalais – visa tai atrodo taip žmogiška ir įprasta.

Tačiau tokia nuostata kyla iš nuodėmės ir nepasitikėjimo. Tas, kuris moka rūpintis tik savimi – niekada nebus laimingas. Tas, kuris išdrįsta atverti savo širdies duris artimui, - įsileidžia į ją patį Dievą.

„Ieškok brolio“ – šis pasak popiežiaus Pranciškaus, Gailestingumo Motinos raginimas nuolat teskamba mūsų ausyse.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai