Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
       O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

 

Skaitiniai ABC (203) arba KV (308, 312)

Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti

Ps 104, 1ab. 24ac. 29bc–30. 31. 34. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

Rom 8, 8–17: Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai

   arba 1 Kor 12, 3b–7. 12–13: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną

▲ Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik...

† Jn 14, 15–16. 23b–26: Šventoji Dvasia išmokys jus visko

   arba † Jn 20, 19–23: Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią


Sekminių homilijos autorius - kun. Saulius Bužauskas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai