Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“

Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“

Tenai stovėjo indas, pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant yzopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.

Kadangi buvo Prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, – nes tas šabas buvo didelės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. 

Skaitiniai plg. Š (293/308, 329+)

Pr 3, 9–15. 20: Visų gyvųjų motina

   arba Apd 1, 12–14: Jie ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su Jėzaus motina Marija

Ps 87, 1–2.3.5.6–7. P.: Klausykis, Dievo miestè, nuostabiųjų dalykų, kuriuos jis apie tave byloja.


Komentaro autorius – kun. Jacekas Paszenda SDB

Turėti motiną – labai didelė dovana. Kiekvienas gali tai patvirtinti. Ji ne vien pagimdo mus pasauliui, bet kartu su tėvu augina, maitina, auklėja, veda – ypač gyvenimo pradžioje. Žinoma, visaip pasitaiko, – bet vis tiek. Motina yra motina, be Jos mūsų nebūtų. Ji –Ypatingas Asmuo gyvenime.

Šiandien švenčiame Mariją kaip Bažnyčios motiną. Ji buvo su Bažnyčia nuo pirmųjų jos dienų, ir dar ankščiau - nuo kryžiaus, nuo tada kai Jėzus pavedė Jos globai apaštalą Joną, o kartu su juo ir kiekvieną tikintįjį. Marija nuo to momento buvo su Jėzaus apaštalais pradedant nuo Bažnyčios gimimo dienos – Šv. Dvasios atsiuntimo. Ji ir toliau globoja Kristaus Bažnyčią. Apie tai liudija Jos gausūs apsireiškimai žmonėms.

Bažnyčios Motinos minėjimas primena mums ir kitą tiesą. Bažnyčia – tai mes, susirinkę prie Kristaus ir prie Jo kryžiaus kartu su Marija ir kitais tikinčiaisiais. Bažnyčia – tai bendruomenė, o ne atskiri tikintys. Tai svarbu. Turime išmokti būti su Jėzumi, kartais iki kryžiaus liudyti apie Jį. Turime pavesti save Jam ir Jo Motinai. Turime išmokti būti kartu – ir fiziškai Mišiose, ir dvasiškai kurti vienybę, kai klausoma Bažnyčios mokymo ir kai skelbiama ta pati Evangelija. Turime išmokti kartų gyventi Evangelija ir būti Jos skelbėjais bei liudytojais.

Marija, Bažnyčios Motina, melski už mus, Tavo vaikus!

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai