Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui. 
    Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!“ 
    Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. 
    Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“ 
    Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas atsakė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. Jėzus atsiliepė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ 
    Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“. 
    Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.

Skaitiniai ABC (569)

1 Kar 19, 16b. 19–21: Pakilęs Eliziejus nusekė paskui Eliją

Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 9–10. 11. P.: Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.

Gal 5, 1. 13–18: Jūs esate pašaukti laisvei


Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Elija CSC

Pradžiai – žavesys: gražu, kad triskart kalbinamas, Jėzus kaskart atsako. Dialogo Dievas. Iš savo sekėjų šiandien (ir visada) reikalauja radikalaus ryžtingumo. Jis pirmas „ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę“ (Lk 9, 51). Žinome, kad Jo ten laukė kančia ir mirtis. Vadinasi, kas siūlosi Jį sekti, ir tie, kurie gal nesisiūlo, bet yra tam pakviečiami bei atsako Jam ‚taip‘, turi būti pasiruošę eiti Jo keliu. Krikštu mes visi esame pašaukti Jį sekti. Sutvirtinimu dar labiau, sąmoningiau tam įsipareigoję. Vadinasi, šios dienos žodžiai galioja ir mums. Jėzus neabejoja savo misija. To paties reikalauja iš mokinių: neabejoti Jo misija, ir Jo mums suteikta misija. Jėzaus misija niekada nebuvo lengva ir patogi. Juolab šiomis dienomis, kai mūsų broliams, sesėms už tikėjimą tenka lieti kraują.

Jis ragina ariant Jo dirvą nesižvalgyti atgal. Jėzus kalba apie tokį žvilgsnį, kuris stabdo, kuris atitraukia mus nuo Tikslo – nuo Jo paties ir nuo Karalystės skelbimo. Pirmiausia svarbu, kad Karalystei būtume atviri patys. Ar priimu Jo Evangeliją nesigręžiodamas atgal į tai, kas mirę? Ar atsisakau mirties dvasios? Ar atsisakau ir nebesirenku to, kas įvairiomis formomis, kartais akivaizdžiai, bet kartais labai subtiliai, rafinuotai, iš esmės mane naikina? Prašykime malonės atsisakyti to, kas griauna mūsų santykį su Jėzumi, su savimi, su kitais.

Radikalumas neleidžiant palaidoti tėvo, susijęs ne tiek su nerangumu Jį sekti, kiek su ilgais ritualais. Sakydamas, kad reikia nedelsti brangaus laiko laidojant mirusį, žinant, kad po to dar netrumpai reikės likti namuose gedėti ir guosti artimųjų, Jėzus kviečia į Karalystės skelbimo misiją – kad Žodis pasiektų gyvuosius, kad spėtų pas tuos, kurie irgi dažnai yra ‚mirties zonoje‘ ir dar galima spėti padėti jiems rasti kelią į Gyvenimą. Kūnu mirusiais giminėje bus kas pasirūpina, o sekantieji Juo turi skubėti rūpintis skelbti Tėvo Karalystę tiems, kuriuos dar galima spėti laimėti.

Kitas Evangelijoje minimas žmogus blaškosi tarp noro seki Jį ir noro atsisveikinti su namiškiais. Jam galioja ta pati pastaba: negali daryti vieno žingsnio pirmyn, o dviejų atgal. Jei pirmyn – tai pirmyn. Neapsisprendžiantieji netinka Dievo karalystei, – sako Jėzus. Tai gera paspirtis ir man šiandien apsispręsti dėl Jo.

Kaip Evangelijoje minimi trys Jėzaus bendrakeleiviai ir aš rasiu laiko Jį užkalbinti. Kad ir labai trumpai, nors vienu sakiniu, kaip ir jie. Teišgirsta mano širdies ausys Tavo, Viešpatie, atsakymą. Suteik malonę rinktis tai, kas labiau pasitarnauja Tavo karalystei, ir atsisakyti to, kas kliudo man artėti į Tave. Ir dar teik, meldžiu, ryžtingumo sekant Tave ir malonės, kad kas mirties, palikčiau mirčiai; kad rinkčiausi Tave – tikrąjį Gyvenimą čia ir dabar. Ir per amžius.

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai