pexel.com nuotr.

Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. 
    Jis sakė jiems: 
    „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus, lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. 
Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: 'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, – sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: 'Jums prisiartino Dievo karalystė!' 
    [O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę, tarkite: 'Mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia!' Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau, negu anam miestui. 
    Septyniasdešimt du mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo“. 
    O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“.]

Skaitiniai ABC (572)

Iz 66, 10–14c: Štai aš nukreipsiu jon taiką, nelyginant srautą

Ps 66, 1–3a. 4–5. 6–7a. 16. 20. P.: Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą.

Gal 6, 14–18: Savo kūne nešioju Jėzaus tarnystės žymes


Komentaro autorė – ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Jėzus šiandien siunčia savo mokinius paskelbti, kad Dievo Karalystė čia pat. Visa, ką mokiniai veiks ir kaip tai vyks, yra tik būdai ir priemonės paskelbti svarbiausią žinią. Pagrindinis Jėzaus troškimas yra Karalystės įsikūrimas – kad per Jo mokinius įsikūnytų, taptų regima Karalystės tikrovė. Šiandien Jėzaus kvietimas kreipia į Karalystės įsikūrimą – sudaryti sąlygas jai įsikurti ten, kur esu, kur einu.

Dievo Karalystė įsikuria, kai būnu pagal Dievo kvietimą. Jaunimas dažnai pasakoja, kad Dievas įkvepia stulbinamų troškimų – kurti santykius su žmonėmis, kurie tiesiog nepatinka, būti maloniam, nepaisant savo egoizmo, daryti dalykus, kurių manaisi negebąs ir taip toliau. Ir dalijasi įspūdinga patirtimi – atsiliepus į tokius įkvėpimus, išryškėja Dievo veikimas, kinta tai, kas ilgą laiką buvo nepajudinama – nes įsikuria Jo Karalystė.

Kartais varžomės su Dievu, kuri Karalystė yra svarbesnė – mano ar Jo. Dievas neprimeta savo Karalystės, nepriverčia mūsų jos priimti. Tik sako, kad net jei ją atmetame – Jo tikrovė vis tiek čia pat, mes galime padėti jai tapti regimai.

Kur šiandien išsiskleidžia Dievo Karalystė?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai