Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus jis išpjaunam, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. 
    Aš vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. 
   Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“.

 

Skaitiniai Š (130)...

Gal 2, 19–20: Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus

Ps 16, 1–2. 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Šiandien skaitinių liturgija kalba apie visišką susivienijimą su Kristumi. Apaštalas Paulius skelbia, kad jis tiesiog gyvena nebe savo, o Kristaus gyvenimu. Tačiau jis nesistengė kartoti Jėzaus darbų, laikysenos ar gyvenimo būdo, bet siekė suvokti jo dvasią, troškimus, tikslus, pats gyvendamas savuoju gyvenimu, kaip Paulius.

Jėzus kalba apie save kaip vynmedį, o mokinius – kaip šakeles. Vynmedis dar turi ir lapų, žiedų bei uogų, o storos šakos viską laiko, nors pačios nežydi ir vaisių neneša. Visa tai yra vynmedis, vientisa visuma, maitinama gyvybės syvų.

Todėl Kristaus sekėjas nėra būtinai susietas su kokiu nors gyvenimo įvaizdžiu, bet gali būti bet kuria vynmedžio dalimi. Sekti Kristumi tikintysis neturi palikti savojo gyvenimo, tačiau jį gaivinti Kristaus dvasia, Vynmedžio syvais. Tą aiškiai parodo šv. Brigitos gyvenimas, kuri buvo turtinga mergina ir moteris, vyro žmona ir vaikų motina, pasaulio išsižadėjusi vienuolė ir aktyviai veikianti Bažnyčios reformuotoja. Bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis ji maitinosi Jėzaus gyvybe, todėl visada ir visur buvo šventa.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai