Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. 
    Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. 
    Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 
    Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“. 
 

Skaitiniai E1 (231)

Iš 20, 1–17: Įstatymas duotas per Mozę

Ps 19, 8. 9. 10. 11. P.: Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Tikrų istorinių žinių apie šventuosius M. Marijos tėvus, Joakimą ir Oną, nėra išlikę, tačiau jie yra pripažinti šventaisiais, tikriausiai pagal tai, kad „iš vaisiaus galima spręsti apie medį“.

Iš derliaus galima spręsti ir apie dirvą. Nėra abejonės, kad šventieji Joakimas ir Ona iš tikėjimo, žydiškos Tradicijos ir Apreiškimo surinko visa, kas geriausia, ir perdavė savo dukrai Marijai, kuri ir dėl to tapo verta būti Išganytojo Motina.

Ir mes esame Viešpaties dirva, auginanti gerą ir prastą derlių, tikrus vaisius, o kartais – piktžoles. Todėl klausomės Jėzaus pamokymų. Neturime būti „prie kelio“ – lėkšti ir nesuvokiantys Dievo mokslo, kad priešas jo neišplėštų iš mūsų. Neturime sekioti savo nuotaikų ir patogumų, kad, ištikus sunkumams, nepaliktume tiesos kelio ir lengvabūdiškai nenueitume ten, kur žadama geriau ir greičiau.

Turime suvokti, kad dvasia lemia mūsų gyvenimo sėkmę ir laimę, o ne atvirkščiai, tada žemiškieji rūpesčiai bus palenkti protui ir dvasingumui. Turime melsti palaimos ir stengtis, kad kaip gera dirva dosniai neštume gyvenimui gerų vaisių.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai