EPA nuotrauka

 Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių.
     Kas myli savo gyvybę, – ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui.
     Kas nori man tarnauti, tegul seka manimi: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“.

Skaitiniai Š (148)

2 Kor 9, 6–10: Dievas myli linksmą davėją

Ps 112, 1–2. 5–6. 7–8. 9. P.: Laimingas, kas kito gailisi, paskolą duoda.


Komentaro autorius – kun. Algirdas Kanapka 

Kad galėtume apie Jėzų kalbėti kitiems, pirmiausia mes patys turime Jį pažinti – pažinti, kas yra tikroji šlovė – šlovė To, kuris nesavanaudiškai myli ir dovanoja savo gyvybę, savo gyvenimą.

Šioje Evangelijos ištraukoje Jėzus, grūdo palyginimu, kalba apie save dviem apaštalams, norėjusiems Jėzų supažindinti su graikais. Grūdas, kritęs į žemę, regis išnyksta, sunyksta, miršta. Tačiau ši mirtis duoda pradžią nenusakomai didesniam gyvenimui. Dovanotas gyvenimas gimdo tikrą gyvenimą.

Kas yra prisirišęs prie savo gyvenimo, kas neturi drąsos jo nesavanaudiškai dovanoti, negali jo išsaugoti, todėl jis sunyksta ir taip prarandama amžinojo gyvenimo galimybė. Maksimilijonas Marija Kolbė, Motina Teresė, šiandien minima Edita Štein ir daugybė kitų šventųjų dovanojo savo gyvenimą nesavanaudiškai mylėdami žmones, kad subręstų naujam gyvenimui su Viešpačiu.

 Iš Evangelijos lengva suprasti, kad Jo tarnai yra ten, kur ir Jis: pas ligonius, vargšus, nusidėjėlius, nuskriaustuosius, ten, kur trūksta nesavanaudiškos meilės. 

Tuos, kurie priima Jėzaus nesavanaudiškos meilės pasiūlymą ir atsiduoda naujo žmogaus sumanymo įgyvendinimui, Jis vadina garbingiausiu bibliniu tarno vardu. Mozė, Paulius, Marija – Šv. Rašte vadinami Viešpaties tarnais. Iš Evangelijos lengva suprasti, kad Jo tarnai yra ten, kur ir Jis: pas ligonius, vargšus, nusidėjėlius, nuskriaustuosius, ten, kur trūksta nesavanaudiškos meilės. Tokie tarnai bus dangiškojo Tėvo pagerbti – jų gyvenimas bus svarus kaip grūdai.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai