Evgenios Levin nuotrauka. Bernardinai.lt

Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ 
    Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“. 
    Tas paklausė: „Kokių?“ 
    Jėzus atsakė: „Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį.“ 
    Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“ 
    Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“. 
    Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto. 

Skaitiniai E1 (283)

Ts 2, 11–19: Viešpats paskirdavo jiems teisėjus, bet jie ir jų neklausydavo

Ps 106, 34–35. 36–37. 39–40. 43ab. 44. P.: Viešpatie, mus atsiminki, mylėdamas tautą.


Komentaro autorius – kun. Gintaras Blužas OFS

Daug turto – daug liūdesio... Nes juk „negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“ (Mt 6, 24). Ir ne daiktų ar pinigų kiekis čia svarbiausia! Kas yra mano saugumo ir ramybės garantas, kuo aš iš tikrųjų pasitikiu? Dėl ko gyvenu?

Laikytis įsakymų yra būtina amžinajam gyvenimui, taip kaip ir kelio ženklų, norint saugiai pasiekti kelionės tikslą. Tačiau tai dar ne viskas. „Ko dar man trūksta?“ „Jei nori būti tobulas“, t. y. jei nori įgyti tai, ko Tavo širdis vis dar ilgisi net ir laikantis visų įsakymų, atsiduok visiškai Dievo Karalystei – „ateik ir sek paskui mane“. Juk „kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ (Mt 6, 21). Ir negalvok vien tik apie tai, kaip čia nepadaryti nuodėmės, bet ir kaip pažinti Jėzų, kaip būti su Juo, kaip sekti Jį... Juk vien tik nenusidėti negana, kaip kad negana vien tik būti teisingame kelyje. Reikia dar ir keliauti... kad tikslą pasiekčiau.

„Eikš, – sako man širdis, – jo veido ieškok!“ (Ps 27, 8). Pamiršk save, ieškok Jėzaus veido. Išdalink save vargšams, juk ten Jis. Būk dovana kitiems. Mylėk savo artimą jau nebe kaip save patį, bet kaip Jėzus, kuris gyvybę už draugus atidavė (plg. Jn 15, 13). Juk toks yra krikščionio pašaukimas! „Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins“ (Lk 17, 33). Bet, deja, kartais „jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“ (Jn 5, 39. 40).

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai