Kalbėdamas savo mokiniams ir miniai, Jėzus pasakė palyginimą: 

    „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkrinta į duobę?! Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėl gi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? 
    Ir kaip gali sakyti broliui: 'Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', – pats nematydamas savo akyje rąsto?! 
    Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada matysi, kaip iš brolio akies išimti krislelį“. 

Skaitiniai E1( 333)

1 Tim 1, 1–2. 12–14: Anksčiau esu buvęs piktžodžiautojas, bet manęs buvo pasigailėta

Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.


Komentaro autorė – s. Benedicte Rollin RA

Šioje „lygumos pamokslo“ ištraukoje Lukas perduoda kelias trumpas Jėzaus ištarmes, kurios atsiranda skirtingose vietose Evangelijoje pagal Matą. Šis kiek padrikas, bet provokuojantis mokymų rinkinys mus kviečia įsižiūrėti į broliškus santykius bendruomenėje.

Įsižiūrėti – būtent pirmoji vaizdinga ištarmė leidžia įsivaizduoti gana komišką (arba tragišką) situaciją: neregys veda kitą neregį tiesiai į duobę. Klausimas: kaip nebūti neregiui, norint teisingai bendrauti su broliais ir seserimis? Ypač norint juos vesti, auklėti, jiems patarti? Atsakymas toks: „Mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas.“ Tada klausimas tampa: o koks gi yra mokytojas – Jėzus? Nes jeigu norime teisingai matyti ir mąstyti, mums reikia supanašėti į Jį: kaip Jis elgiasi su aklaisiais, su nusidėjėliais ir pagonimis? Kokios yra Jo akys?

O kokios yra mūsiškės, žinome iš kitos ištarmės, vėl paremtos absurdišku ir juokingu vaizdiniu: žmogus su rąstu akyje (!) stengiasi ištraukti krislą iš brolio akies. Toks žmogus vadinamas „veidmainiu“, žodis, kuris šiame kontekste reiškia, „kurio mąstymas iškreiptas“. Išties, jei teisiame kitus, arba norime jiems padėti, bet sprendžiame jų padėtį iš savo perspektyvos, galime tik klysti ir daryti žalos. Ištraukti rąstą iš savo akies, matyti kaip Jėzus, reiškia visų pirma pripažinti savo paties nuodėmingumą ir silpnumą. Tada atsiliepiame į Jėzaus liepimą, kurį vakar girdėjome (36–37 eil.): „Būkite gailestingi, kaip jūsų Tėvas yra gailestingas, ir neteiskite...“

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai