Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves kur jis pats ketino vykti.
    Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.
    Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: „Ramybė šiems namams!“ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne,– sugrįš pas jus.
    Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio.
    Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: 'Jums prisiartino Dievo karalystė!'“.

Skaitiniai Š (212)

2 Tim 4, 10–17b: Vienas Lukas tėra su manimi

Ps 145, 10–11. 12–13ab. 17–18. P.: Visi šventieji tegu skelbia, Viešpatie, tavo karalystės kilnumą!


Komentaro autorė – Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandien šventojo evangelisto Luko diena: jis, gimęs pagoniu, atsivertė į tiesos tikėjimą ir buvo ištikimas šventojo apaštalo Pauliaus bendražygis, kaip girdime pirmajame skaitinyje: „Vienas Lukas tėra su manimi.“ Kiti bendražygiai, pamilę pasaulį, išsisklaidė kas sau. Kaip mums sekasi likti ištikimiems Dievui? Galbūt mieliau renkamės pasaulio dalykus? Kokia mūsų ištikimybė Bažnyčiai, ar dažnai ir gyvai dalyvaujame šventosiose Mišiose?

Lukas buvo gydytojas, jam nesvetima atjauta kenčiančiam žmogui. Dėl savo jautrumo kitų žmonių vargams, jis mūsų akims atveria Jėzaus atjautą ir gailestingumą. Evangelija pagal Luką pateikia daug Jėzaus atlaidumo, gydymo ir pasigailėjimo akimirkų. Evangelistas parodo, kad Jėzus iš tikrųjų yra Tėvo dovana, meilė kiekvienam mūsų, kiekvienam varguoliui, atstumtajam, kuris yra niekas pasaulio akyse, bet labai brangus Dievui.

Jėzus siunčia septyniasdešimt du mokinius nešti Gerąją naujieną, kad Dievo Karalystė yra arti. Šiandien Jėzus renkasi mus kaip anuomet mokinius, kaip aną būrelį, idant skleistume Dievo meilės ir ramybės, Jo džiaugsmo žinią visiems, kuriuos sutinkame. Geroji naujiena kiekvienam: esi brangus ir mylimas Dievo.
Toks mūsų, krikščionių, pašaukimas: nešti Jėzaus žinią kaip Paulius ir Lukas, evangelizuoti ir dalytis su kitais savo gyvenimu, savo žodžiais ir darbais idant visi pažintų Dievą. Su psalmininku šlovinkime Viešpatį, šlovinkime Jį savo širdyse, šlovinkime per visas savo gyvenimo dienas.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai