Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Aš jums sakau: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje.
    Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista. Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“.

Skaitiniai E1 (401)

Rom 4, 13. 16–18: Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi

Ps 105, 6–7. 8–9. 42–43. P.: Amžiais atmena Viešpats sandorą savo.


Komentaro autorė – Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienos skaitiniai kalba apie Dievo karalystę. Paulius sako, kad mes nepajėgiame laikytis Įstatymo, tai yra gryna Dievo dovana ir per tikėjimą bei pasitikėdami Jėzumi esame išgelbėti. Galime gyventi pildydami įsakus ir netikėti Dievu. Tikėjimas yra Dievo dovana, tikėjimas Jėzumi yra dovana, todėl mums reikalinga šviesa, reikalingas Šventosios Dvasios vedimas gyvenimo kasdienybėje. Ar branginame Šventosios Dvasios vadovavimą kasdieniame gyvenime? Atminkime, kad Jėzų vedė Šventoji Dvasia – meilės Dvasia, Tėvo meilės Dvasia. Jėzus siunčia mokinius skelbti, kad prisiartino Dievo Karalystė. Jėzus pats yra Karalystė, Jis trokšta kiekvienam apreikšti Dievo artumą ir meilę. Jis suteikia galią gydyti, taip pat užtikrina, kad jie bus pamokyti, kaip atsakyti viršininkams ir vyresnybėms.

Tokia yra mūsų realybė: būdami krikščionys, nešame Dievo gyvybę, mumyse gyvena Jėzus. Mūsų pašaukimas yra tą gyvenimą liudyti ne vien laikantis įsakymų, bet mylint Dievą ir artimą.

Kasdieną Mišiose sutinkame Jėzų, Komunijoje priimame prisiartinusią Dievo Karalystę ir esame siunčiami skelbti bei liudyti gyvenimu, kad Dievo Karalystė čia pat. Kiekvienas esame tos septyniasdešimt dviejų misijos dalininkai, skleisdami Jėzaus meilę, rūpestį, nes visi priklausome Dievui ir esame Jo mylimi.
Šventoji Dvasia teapšviečia, tesustiprina ir veda kiekvieną darbuotis savo pašaukime, skelbti ir liudyti Jėzų, Jo meilės ir taikos Karalystę.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai