Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

Ištrauka iš žymaus teologo, dominikono Jeano-Miguelio Garrigueso knygos „Mūsų mirties valandą. Priimti amžinąjį gyvenimą“ (Vox Altera, 2019). Autorius yra išleidęs 20 knygų apie teologiją bei dvasingumą. Jis bendradarbiavo rengiant Katalikų Bažnyčios katekizmą ir padėjo parengti Jono Pauliaus II atgailos už Bažnyčios nuodėmes aktą 2000-aisiais metais. Jis rengia daug seminarų bei rekolekcijų, yra populiarus kaip nuodėmklausys ir dvasinis vadovas. Dominikonas kelis kartus lankėsi Lietuvoje, skaitė teologines paskaitas Palendrių benediktinų vienuoliams.

Knygoje „Mūsų mirties valandą. Priimti amžinąjį gyvenimą" J. M. Garriguesas teologiškai apmąsto savo patirtį dirbant kapelionu ligoninėje, kur jam dažnai tekdavo lydėti nepagydomai vėžiu sergančius ligoniu. Joje aptariama tai, kas vyksta mūsų mirties valandą. Pasak autoriaus, ta akimirką Jėzus ateina pasitikti kiekvieno iš mūsų, kad padėtų iš šio pasaulio pereiti j amžinąjį gyvenimą. Tą valandą Jis mums parodo Dievo meilės pilnatvę ir ligi paskutinės akimirkos kovoja norėdamas išgelbėti mus nuo pražūties pavojaus.

Mirtis – meilės kupinas dviejų laisvių susitikimas

Mirtis taip pat yra laisvas žmogaus atsakas. Visi, kurie yra lydėję mirštančiuosius, žino, kaip iš vėžių išmuša suvokimas, kad ligonis mirties akivaizdoje slėpiningai yra laisvas. Tiesa, mirštama nuo ligos ar dėl nelaimingo atsitikimo, bet galiausiai mirštama tada, kai sutinkama mirti. Tai – susitaikymo su mirtimi slėpinys, žmogaus, atsiliepiančio į Dievo kvietimą ir einančio su Juo susitikti, paskutinis laisvės aktas. Kai kurie žmonės, nesutikdami mirti, tęsia nepabaigiamą merdėjimą, nes tiesiog nėra pasirengę, bijo susitikti su Dievu. Pasirengimas mirčiai labai susijęs su mūsų laisvės, mūsų sielos pasirengimu susitikti su Dievu. Mūsų mirties akimirkai būdingas laisvės bei slėpiningumo matmuo neleidžia mirties laikyti neišvengiamai užprogramuota kokios nors faktiškai ar bent potencialiai mūsų visų nešiojamos ligos pabaiga. Tai – akimirka, kai Dievas mums taria: „Ateik“, o mes atsakome: „Viešpatie, aš ateinu.“

Kalbėti apie mirtį nebedrįstama todėl, kad krikščioniškuose diskursuose apie tikėjimą neišdrįstama pakankamai prabilti apie intymų asmeninį kiekvieno iš mūsų ir Dievo susitikimą. Mistikai, priešingai, noriai kalba apie mirtį, nes jų maldoje išgyvenama patirtis susitinkant su Dievu širdis į širdį taip parengia juos galutiniam „taip“, kad jie jos trokšta. Esu padėjęs numirti kelioms kontempliatyviosioms vienuolėms. Mane labai stulbino, kaip lengvai jos mirė. Merdėjimas galėjęs būti labai skausmingas, tačiau tai – kitas klausimas. Čia kalbu apie pačią mirtį. Vieno kontempliatyvaus vienuolyno kapelionas man pasakė: „Vienuolės miršta taip, tarsi ant žemės nukristų sunokęs vaisius; Viešpats nuraško jas kaip vaisius, pasirengusius atsiskirti nuo medžio. Jos miršta labai paprastai.“ Iš tiesų, vienuoliškojo gyvenimo kontekste mirtis yra tarsi egzortuota. Tereikia išvysti kokios nors kontempliatyviosios vienuolės merdėjimą, kartūzų vienuolio palaidojimą kape be jo vardo ar trapistų vienuolio, apgaubto jo sutana su gobtuvu, užkasimą tiesiai į žemę, kad suvoktum, kokia natūrali yra mirtis, priimama gana paprastai ir net džiugiai ne iš paniekos žemiškajam gyvenimui, bet iš supratimo, kad visas šis gyvenimas yra pasirengimas meilės kupinam susitikimui su Viešpačiu. 

Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

Bėgimas nuo mirties

Skausminga regėti, kokia nukrikščioninta mirtis šiandien yra net tikinčiose šeimose. Pakviestas pasimelsti už ką tik mirusį žmogų dažnai jaučiu, kad žmones tai taip slegia, jog jie net nedrįsta įkelti kojos į mirusiojo patalpą. Pasitaikė net viena šeima, kuri, visiems jos nariams žiūrint televizorių svetainėje, man pareiškė: „Močiutė yra kambaryje koridoriaus gale, galite nueiti ir ten pasimelsti.“ Santykio su Dievu netektis virsta negebėjimu drąsiai žvelgti į savo ar kito mirtį. Nesakau, jog regėti, kaip žmogus serga ir kenčia, lengva. Galvoje turiu baimę, keliamą mirusio žmogaus artumo, šią kone prietaringą nuostatą mirties akivaizdoje. Negebėjimą regėti to, kas jame, t. y. mirusiame žmoguje, kukliai paprasta. Mane visados stebindavo mirusiųjų kuklumas. Amžinojo gyvenimo pėdsakas mariuose palaikuose, kurie tapo tokie kuklūs, rodo savotišką gimimą. Mirtis yra tokia pat kukli, kaip gimimas: kiekvienas, kuris miršta, yra visiškai mažas, lygiai toks, kaip ir tas, kuris gimsta. Bet kaip tik tuose laikinuose skliaustuose, vadinamuose gyvenimu, trokštama būti dideliam, pačiam save kurti, formuoti, statydinti, nenorima matyti savo mažumo, todėl ir nepajėgiama drąsiai žvelgti į mirtį.

Nuo mirties bėga ne tik šeimos, bet ir gydytojai bei medicinos seselės ligoninėse. Kurį laiką tarnaudamas kapelionu Onkologijos centre, girdėdavau vieną mirštantįjį kartojant: „Gydytojas nebeateina, net medicinos seselės beveik nebepasirodo. Kodėl? Jie bijo, bijo manęs, žino, kad mirsiu, todėl nuo manęs bėga.“ Būtų įmanoma daug ką pasakyti apie medikų elgesį mirties atžvilgiu. Pastaroji griauna visas svajones apie dabartinės medicinos visagalybę, tarsi medicina galėtų padaryti žmogų nemirtingą.

Tad kai kurie gydytojai mirtį laiko baisia nesėkme ir niekaip neįstengia su ja susitaikyti. Tai gali lemti jų visiškai priešingas etines elgsenas nuo terapeutinio užsispyrimo iki eutanazijos, bet tų priešingybių kilmė yra tokia pati. Šia priešingybių pora reiškiasi tas pats mirties slėpinio atmetimas. Užsispyrėliškai gydoma ligi akimirkos, kai nieko nebeįmanoma padaryti; tą akimirką gyvybė sustabdoma. Tokia iš pagrindų pagoniška nuostata, deja, labai dažna. Čia neneigiame medicinos ir gydytojų labai realios techninės vertės, bet tik konstatuojame, kad daugelis negali susitaikyti su mirtimi. Jie tiki, kad jų tikslas yra pagydyti, tarsi žmogų būtų galima padaryti nemirtingą. Bet medicinos tikslas yra rūpintis, o tai jau visiškai kas kita. Rūpinimusi, žinoma, siekiama išgijimo, bet išgijimas, lygiai kaip gyvybė, kaip mirtis, lieka slėpinys.

Vėliau dar grįšime prie Ambroise’o Paré, XVI a. protestantų chirurgo, gražios ištaros apie savo pacientus: „Aš jais rūpinuosi, bet išgydo juos Dievas.“ Rūpintis reiškia visomis išgalėmis padėti gyvybei, tačiau pačios gyvybės gydytojas neduoda, ji nėra jo rankose. Ne jo galioje nei ją duoti, nei jos atimti. Svajonė apie visagalybę, pasireiškianti užsispyrėlišku gydymu, galop gali lemti baisų sprendimą atimti gyvybę, kai ligos nebepavyks išgydyti.

Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

Susitaikyti su tuo, kad esame mirtingi

Drauge su šv. Augustinu galime pasakyti: „Gimdami pradedame mirti.“ Ir sykiu galime pasakyti, jog kaip tik dėl to per Kristaus Velykų malonę įžengiame į amžinąjį gyvenimą.

Pradedame mirti? Na, turbūt ne. Ir vis dėlto: net jei dvidešimt, dvidešimt penkis, trisdešimt metų mūsų būtis biologiškai skleidžiasi, toks užprogramuotas irimas joje jau veikia. Šį paradoksą pirmiausia išryškina mūsų nervų sistema: nervų ląstelių nedaugėja ir mūsų psichinį vystymąsi lemia tik vis geresnis naudojimasis nervų sistema, kuri iš tiesų pamažu miršta. Naudojamės ja vis geriau ligi tos akimirkos, kai ji nustoja veikusi dėl labai didelių nesklandumų.

Įdomu, jog augimas to, ką turime iškiliausia, jau grįstas mirtimi. Be to, savyje nepaliaujamai nešiojame gausybę virusų, bakterijų, galinčių bet kurią akimirką sukelti pavojų mūsų gyvybei. Tai galioja ir mažiems vaikams. Jie, deja, irgi miršta – ir absurdiškai nenuspėjamai, kai mirtis ištinka žindomą kūdikį, ir dėl infekcijos ar apsigimimo, kurio nepavyksta pašalinti.

Tad nė vienas nėra apsaugotas nuo mirties, visi esame mirtingi, gimstame jau paženklinti mirties ir tik bandydami užmiršti šią tikrovę galime patikėti, kad mūsų dabartinis gyvenimas nemarus. Būtent taip ir elgiasi daug mūsų amžininkų, net krikščionių, mėginančių gyventi taip, tarsi mirtis nebūtų su jais susijusi, tartum mirtis tebūtų kitų mirtis. Negana to! Ar apskritai drįstama pažvelgti į tą kitų mirtį? Argi netrokštama jos akivaizdoje užmerkti akis?

Sakydamas: „Gimdami pradedame mirti, pradėdami gyventi pradedame mirti“, šv. Augustinas išreiškia pamatinę tiesą. Mūsų gyvybė plėtosis, tačiau visada tik tam tikroje marumo dirvoje. Gyvybės ir entropijos pora regima jau kosminiu matmeniu: materija vis labiau organizuojasi ligi to, kas gyva, tačiau energijos netekties, savotiškai kasančios duobę, sąskaita: gimsmas ir irsmas. Save eikvojame; mūsų gyvensena artina mirtį. Pavyzdžiui, per gerai maitindamiesi susergame kardiovaskuliarinėmis ligomis ir taip „išsikasame kapą savo dantimis“. Mirtį artina ne tik netvarkingas, bet ir tiesiog intensyvus gyvenimas. Juo intensyviau gyvename, juo daugiau sudeginame energijos, o tai tam tikru būdu paskubina mūsų mirties akimirką. Tad būtina susitaikyti su pamatine tikrove, kad gimstame mirtingi, ir atsisveikinti su žemiškojo nemirtingumo svajone. Galvoje turime poreikį ne atsisakyti savyje nešiojamo nemirtingumo troškimo, bet ir iliuzijos pasiekti tai šiame gyvenime.